مکالمه شماره 1

Nice to meet you

180
مکالمه شماره
Hello. I’m Rob Jones.

Hello. I’m Rob Jones.

Hi, I'm Sandra Davis. Nice to meet you.

Hi, I'm Sandra Davis. Nice to meet you.

Nice to meet you.

Nice to meet you.

سلام. من راب جونز هستم.

سلام. من راب جونز هستم.

سلام، من ساندرا دیویس هستم. از ملاقات شما خوشبختم.

سلام، من ساندرا دیویس هستم. از ملاقات شما خوشبختم.

خوشحالم که شما رو ملاقات می کنم.

خوشحالم که شما رو ملاقات می کنم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است