مکالمه شماره 2
درباره درس

spell names

180
مکالمه شماره
Hello. My name is Donald Wang.

Hello. My name is Donald Wang.

How do you spell your first name?

How do you spell your first name?

D – O – N – A – L – D.

D – O – N – A – L – D.

And how do you spell your last name?

And how do you spell your last name?

W – A – N – G.

W – A – N – G.

سلام. اسم من دونالد ونگ هست.

سلام. اسم من دونالد ونگ هست.

اسمتون رو چطور هجی می کنید؟

اسمتون رو چطور هجی می کنید؟

د – و – ن – ا – ل – د.

د – و – ن – ا – ل – د.

و نام خانوادگیتون رو چطور هجی می کنید؟

و نام خانوادگیتون رو چطور هجی می کنید؟

و - ن - گ.

و - ن - گ.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است