سوالات لیسنینگ بخش دوم درس 1
درباره درس

Listening Questions

180
سوالات لیسنینگ شماره
header-listening-woman

کدام هجی درست است؟

advanced divider

Listening 1

Hello. I'm Steven Black.

Hello. I'm Steven Black.

Hello, Steven. How do you spell your first name?

Hello, Steven. How do you spell your first name?

S – T – E – V – E – N.

S – T – E – V – E – N.

سلام. من استیون بلک هستم.

سلام. من استیون بلک هستم.

سلام استیون. اسمت رو چطور هجی می کنی؟

سلام استیون. اسمت رو چطور هجی می کنی؟

س - ت - ی - و - ن.

س - ت - ی - و - ن.

advanced divider

Listening 2

Hi. My name is Dena Brown.

Hi. My name is Dena Brown.

Hello. How do you spell your first name?

Hello. How do you spell your first name?

It's D – E – N – A.

It's D – E – N – A.

سلام. اسم من دینا براون هست.

سلام. اسم من دینا براون هست.

سلام. اسمت رو چطور هجی می کنی؟

سلام. اسمت رو چطور هجی می کنی؟

د - ی - ن - ا.

د - ی - ن - ا.

advanced divider

Listening 3

Hello. My name is Kerry.

Hello. My name is Kerry.

Kelly?

Kelly?

No, it's Kerry.

No, it's Kerry.

How do spell that?

How do spell that?

K – E – R – R – Y.

K – E – R – R – Y.

سلام. اسم من کری هست.

سلام. اسم من کری هست.

کلی؟

کلی؟

نه، کری.

نه، کری.

اسمت رو چطور هجی می کنی؟

اسمت رو چطور هجی می کنی؟

ک - ر - ی.

ک - ر - ی.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است