سوالات لیسنینگ بخش دوم درس 4

Listening Questions

180
سوالات لیسنینگ شماره

کدام گزینه درست است؟

advanced divider

Listening 1

Where is your friend, Jacob?

Where is your friend, Jacob?

He's over there.

He's over there.

Is he that tall man?

Is he that tall man?

No, Jacob is the short man with glasses.

No, Jacob is the short man with glasses.

What's he like?

What's he like?

He is a little serious. But he's very nice.

He is a little serious. But he's very nice.

دوستت جیکوب کجاست؟

دوستت جیکوب کجاست؟

اون اونجاست.

اون اونجاست.

جیکوب همون مرده قد بلنده هست؟

جیکوب همون مرده قد بلنده هست؟

نه، جیکوب اون مرده قدکوتاهه هست که عینک زده.

نه، جیکوب اون مرده قدکوتاهه هست که عینک زده.

اون چطور آدمیه؟

اون چطور آدمیه؟

اون یه کمی جدیه. اما خیلی آدم خوبیه.

اون یه کمی جدیه. اما خیلی آدم خوبیه.

advanced divider

Listening 2

What's Monica like?

What's Monica like?

She's a little tall and she's very talkative.

She's a little tall and she's very talkative.

Is she pretty?

Is she pretty?

Oh, yes. And she's very friendly.

Oh, yes. And she's very friendly.

مانیکا چطور آدمیه؟

مانیکا چطور آدمیه؟

اون یه کمی قد بلنده و خیلی پرحرفه.

اون یه کمی قد بلنده و خیلی پرحرفه.

اون خوشکله؟

اون خوشکله؟

بله. و خیلی هم دوست داشتنیه.

بله. و خیلی هم دوست داشتنیه.

advanced divider

Listening 3

What's your friend Hannah like?

What's your friend Hannah like?

She is very quiet and shy and she's a little short.

She is very quiet and shy and she's a little short.

Is she really serious?

Is she really serious?

No, she's actually very funny.

No, she's actually very funny.

دوستت هنا چطور آدمیه؟

دوستت هنا چطور آدمیه؟

او خیلی ساکت و خجالتیه و یه کمی هم قدکوتاهه.

او خیلی ساکت و خجالتیه و یه کمی هم قدکوتاهه.

اون واقعا جدیه؟

اون واقعا جدیه؟

نه، راستش اون خیلی بامزه هست.

نه، راستش اون خیلی بامزه هست.