مجموعه لغات درس 19
درباره درس
 pick up the phone

pick up the phone

گوشی را برداشتن
عبارت
 hang up the phone

hang up the phone

گوشی را قطع کردن
عبارت
 dial a number

dial a number

شماره گرفتن
عبارت
 make a phone call

make a phone call

تماس گرفتن
عبارت
 talk on the phone

talk on the phone

با تلفن صحبت کردن
عبارت
به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است