مکالمه شماره 38
درباره درس

She is in a meeting.

مکالمه شماره
240
Good morning.

Good morning.

Hello. Can I speak to Laura Reed?

Hello. Can I speak to Laura Reed?

Who is this, please?

Who is this, please?

It’s Ashley Tillman.

It’s Ashley Tillman.

Just a minute, please. …. Oh, I’m sorry. Ms. Reed is in a meeting.

Just a minute, please. …. Oh, I’m sorry. Ms. Reed is in a meeting.

All right. Thank you.

All right. Thank you.

صبح بخیر.

صبح بخیر.

سلام. می تونم با لورا رید صحبت کنم؟

سلام. می تونم با لورا رید صحبت کنم؟

شما؟

شما؟

من اشلی تیلمن هستم.

من اشلی تیلمن هستم.

لطفا یه لحظه صبر کنید. ... ببخشید. خانم رید الان تو جلسه هستند.

لطفا یه لحظه صبر کنید. ... ببخشید. خانم رید الان تو جلسه هستند.

بسیار خب. متشکرم.

بسیار خب. متشکرم.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است