لغات و اصطلاحات مکالمه 19
درباره درس

conversation phrases

لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
120
Is this a good time to talk?

وقت خوبی هست با هم صحبت کنیم؟

Talk to you later.

بعدا باهات صحبت می کنم.

Just a minute

یه لحظه صبر کن، یه دقیقه صبر کن.

All right.

بسیار خب.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است