سوالات لیسنینگ بخش اول درس 19
درباره درس

Listening Questions

سوالات لیسنینگ شماره
180

چرا او تماس را جواب نداد؟

advanced divider

Listening 1

Hello?

Hello?

Hi, Hanna. It’s Nathan.

Hi, Hanna. It’s Nathan.

Oh, hi Nathan. Thanks for calling me back.

Oh, hi Nathan. Thanks for calling me back.

Sure. Sorry I missed your call.

Sure. Sorry I missed your call.

Were you out shopping?

Were you out shopping?

No, I was in the shower.

No, I was in the shower.

Well, I called you because I’m having a party on Saturday. It starts at about 8:00 o’clock. Can you come?

Well, I called you because I’m having a party on Saturday. It starts at about 8:00 o’clock. Can you come?

Sure.

Sure.

سلام.

سلام.

سلام هانا. نیتن هستم.

سلام هانا. نیتن هستم.

سلام نیتن. ممنون که به من زنگ زدی.

سلام نیتن. ممنون که به من زنگ زدی.

خواهش می کنم. ببخشید که تماست رو جواب ندادم.

خواهش می کنم. ببخشید که تماست رو جواب ندادم.

رفته بودی بیرون خرید؟

رفته بودی بیرون خرید؟

نه، زیر دوش بودم.

نه، زیر دوش بودم.

خب، بهت زنگ زدم چون روز شنبه یه مهمونی دارم. مهمونی حدود ساعت 8 شروع می شه. می تونی بیایی؟

خب، بهت زنگ زدم چون روز شنبه یه مهمونی دارم. مهمونی حدود ساعت 8 شروع می شه. می تونی بیایی؟

حتما.

حتما.

advanced divider

Listening 2

Hello.

Hello.

Hey, Andria. It’s Nathan.

Hey, Andria. It’s Nathan.

Oh, hey Nathan.

Oh, hey Nathan.

Sorry I missed your call.

Sorry I missed your call.

That’s OK. You were busy studying, right?

That’s OK. You were busy studying, right?

No, I was at the mall. I didn’t hear my phone.

No, I was at the mall. I didn’t hear my phone.

That’s OK. Listen, can I see your notes from history class yesterday? I was sick, so I missed class.

That’s OK. Listen, can I see your notes from history class yesterday? I was sick, so I missed class.

No problem.

No problem.

سلام.

سلام.

سلام آندریا. نیتن هستم.

سلام آندریا. نیتن هستم.

سلام نیتن.

سلام نیتن.

ببخشید که تماست رو جواب ندادم.

ببخشید که تماست رو جواب ندادم.

اشکالی نداره. مشغول درس خوندن بودی، درسته؟

اشکالی نداره. مشغول درس خوندن بودی، درسته؟

نه، رفته بودم مرکز خرید. صدای زنگ رو نشنیدم.

نه، رفته بودم مرکز خرید. صدای زنگ رو نشنیدم.

اشکالی نداره. گوش کن، می تونم یادداشت هات رو از کلاس تاریخ دیروز ببینم؟ من مریض بودم و کلاس رو از دست دادم.

اشکالی نداره. گوش کن، می تونم یادداشت هات رو از کلاس تاریخ دیروز ببینم؟ من مریض بودم و کلاس رو از دست دادم.

خواهش می کنم.

خواهش می کنم.

advanced divider

Listening 3

Hello?

Hello?

Alexis?

Alexis?

Yeah. Is this Nathan?

Yeah. Is this Nathan?

Yes. I’m returning your call. Sorry I missed you. I was in class.

Yes. I’m returning your call. Sorry I missed you. I was in class.

Really? Are you sure you weren’t sleeping?

Really? Are you sure you weren’t sleeping?

No, no. I wasn’t sleeping.

No, no. I wasn’t sleeping.

I know. Hey, can you work on Saturday night?

I know. Hey, can you work on Saturday night?

I’m so sorry Alexis, but I have plans on Saturday.

I’m so sorry Alexis, but I have plans on Saturday.

سلام.

سلام.

الکسیس؟

الکسیس؟

بله. تو نیتن هستی؟

بله. تو نیتن هستی؟

بله. باهات تماس گرفتم. ببخشید که تماست رو جواب ندادم. تو کلاس بودم.

بله. باهات تماس گرفتم. ببخشید که تماست رو جواب ندادم. تو کلاس بودم.

جدا؟ مطمئنی خواب نبودی؟

جدا؟ مطمئنی خواب نبودی؟

نه، نه. خواب نبودم.

نه، نه. خواب نبودم.

می دونم. هی، می تونی شنبه شب کار کنی؟

می دونم. هی، می تونی شنبه شب کار کنی؟

واقعا معذرت می خوام الکسیس، اما برای شنبه برنامه دارم.

واقعا معذرت می خوام الکسیس، اما برای شنبه برنامه دارم.

به گفتگو بپیوندید