لغات ریدینگ 19
درباره درس
 at least

at least

حداقل
عبارت
 hear

hear

شنیدن
فعل
object

object

شیء
اسم
rest

rest

استراحت کردن
فعل
result

result

نتیجه
اسم
rule

rule

قانون
اسم
scientist

scientist

دانشمند
اسم
weak

weak

ضعیف
صفت
worried

worried

نگران
صفت

بهترین کار برای چشمان شما

The Best for Your Eyes

“Don’t sit so close to the television. And don’t use the computer so much.” Do you often hear this? Your family is worried about your eyes. The closer your eyes are to an object, the harder your eyes have to work. In time, your eyes will get tired and feel weak.

زیاد نزدیک تلوزیون نشینید و زیاد از کامپیوتر استفاده نکنید. شما اغلب این جملات را می شنوید؟ خانواده شما نگران چشمانتان هستند. هر چه چشمان شما به شی ای نزدیکتر باشد، آن ها سخت تر کار می کنند. خیلی زود، چشمان شما خسته شده و احساس ضعف می کنند. 

However, don’t worry. This is only for a short time. Just rest your eyes. Soon, they’ll be good as new. A good rule is “20/20/20.” Every twenty minutes, look at something twenty feet away. Do this for at least twenty seconds. Your eyes will never feel tired!

اما نگران نباشید. این تنها برای مدت کوتاهی است. فقط به چشمانتان استراحت دهید. خیلی زود آن ها مثل روز اول خوب خواهند شد. قانون 20/20/20 قانون خوبی است. هر بیست دقیقه به چیزی نگاه کنید که بیست فوت دورتر است. این کار را حداقل به مدت بیست ثانیه انجام دهید. چشمان شما دیگر هرگز احساس خستگی نخواهند کرد.

For the best results, go outside every day. According to scientists, kids who spend two hours or more outside have the healthiest eyes. Time spent watching television made no difference!

برای اینکه نتایج بهتری بگیرید، هر روز بیرون بروید. به گفته دانشمندان، کودکانی که دو ساعت و یا بیشتر بیرون هستند، چشمان سالم تری دارند. زمان صرف شده برای تماشای تلوزیون تفاوتی نمی کند.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است