لغات و اصطلاحات مکالمه 29

Conversation phrases

120
لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
This place is a mess.

اینجا خیلی بهم ریخته هست.

clean something up

چیزی رو تمیز کردن (مثلا ظرف و…)

get home

به خونه رسیدن (دقت داشته باشید که کلمه  get بیشتر از arrive تو مکالمات روزمره استفاده می شه.)

put something away

چیزی رو کنارگذاشتن (مثلا ظرف و..)

wipe off the counter

اوپن رو دستمال کشیدن و تمیز کردن

The garbage is full.

 سطل زباله پره.

take something out

چیزی رو بیرون بردن (مثلا آشغال و...)

Your clothes are all over the floor.

لباس هات همه جا روی زمین افتاده.

pick something up

چیزی رو برداشتن (مثلا روزنامه، کتاب و…)

hang something up

چیزی رو آویزون کردن (مثلا لباس و..)

What’s wrong?

چی شده؟

Are you OK?

حالت خوبه؟ (این عبارت زمانی استفاده می شه که می بینیم فرد از نظر ظاهری حال خوبی نداره.)

lift weights

وزنه زدن

How much sleep do you get?

چقدر می خوابی؟

Quite a bit.

تقریبا زیاد.