مکالمه شماره 2

talking about movies

240
مکالمه شماره
What would you rather see, a classic or a new release?

What would you rather see, a classic or a new release?

It doesn’t matter to me. You choose.

It doesn’t matter to me. You choose.

Well, what would you say to a documentary?

Well, what would you say to a documentary?

To tell you the truth, I’m not that big on documentaries.

To tell you the truth, I’m not that big on documentaries.

What about a comedy?

What about a comedy?

That works for me.

That works for me.

ترجیح میدی کدوم رو ببینی، یه فیلم کلاسیک یا یه فیلمی که تازه اکران شده؟

ترجیح میدی کدوم رو ببینی، یه فیلم کلاسیک یا یه فیلمی که تازه اکران شده؟

برام فرقی نمی کنه. تو انتخاب کن.

برام فرقی نمی کنه. تو انتخاب کن.

خب نظرت راجع به فیلم مستند چیه؟

خب نظرت راجع به فیلم مستند چیه؟

راستش من خیلی طرفدار فیلم های مستند نیستم.

راستش من خیلی طرفدار فیلم های مستند نیستم.

فیلم کمدی چطور؟

فیلم کمدی چطور؟

حالا این شد یه حرفی.

حالا این شد یه حرفی.