لغات و اصطلاحات لیسنینگ 35

listening phrases

90
لغات و اصطلاحات لیسنینگ شماره
explore

کشف کردن

underwater life

زندگی زیر آب

Atlantic Ocean

اقیانوس اطلس

Indian Ocean

اقیانوس هند

absolutely

حتما

I'm game.

(برای انجام کاری) من پایه ام.

What are you in the mood for?

دوست داری چه فیلمی ببینی؟

performance

اجرا

You’ve got to be kidding!

شوخی می کنی!

I was up all night.

تمام شب رو بیدار بودم.

conflict

نبرد

an action packed movie

فیلمی همراه با صحنه های اکشن، خطر و هیجان

car chases

تعقیب و گریز ماشین

hilarious

خنده دار

Is that all?

همش همین بود؟