لغات و اصطلاحات مکالمه 21

Conversation phrases

120
لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
co-worker

همکار

freindly

دوست داشتنی

boss

رییس

strict

سخت گیر 

You’re late for work.

دیر اومدی سر کار. 

Can I speak to …..?

می تونم با ….. صحبت کنم؟

job position

موقعیت شغلی

server

پیشخدمت رستوران

advertise

تبلیغ کردن

available

موجود، در دسترس

working hours

ساعات کاری

a part-time job

یه شغل پاره وقت