مکالمه شماره 2

I’m an only child.

240
مکالمه شماره
Are you waiting for someone?

Are you waiting for someone?

Yeah, my brother. He’s going to give me a ride home.

Yeah, my brother. He’s going to give me a ride home.

Do you have a large family?

Do you have a large family?

I guess. Besides my mom and dad, I have three older brothers and two sisters.

I guess. Besides my mom and dad, I have three older brothers and two sisters.

Wow! You have a big family.

Wow! You have a big family.

Do you have any siblings?

Do you have any siblings?

No, I’m an only child.

No, I’m an only child.

منتظر کسی هستید؟

منتظر کسی هستید؟

آره، منتظر برادرم هستم. اون قراره منو برسونه خونه.

آره، منتظر برادرم هستم. اون قراره منو برسونه خونه.

خانواده بزرگی دارید؟

خانواده بزرگی دارید؟

به نظرم آره. علاوه بر مامان و بابام، من سه تا برادر بزرگتر و دوتا خواهر دارم.

به نظرم آره. علاوه بر مامان و بابام، من سه تا برادر بزرگتر و دوتا خواهر دارم.

وای! شما خونواده بزرگی دارید!

وای! شما خونواده بزرگی دارید!

تو خواهر و برادری داری؟

تو خواهر و برادری داری؟

نه، من تک فرزندم.

نه، من تک فرزندم.