مکالمه شماره 2

ordering food

54
مکالمه شماره
Are you ready to order? Or do you need some more time?

Are you ready to order? Or do you need some more time?

I’m ready, thanks. I think I’ll start with the potato soup. Then I’ll have the roast chicken. What does that come with?

I’m ready, thanks. I think I’ll start with the potato soup. Then I’ll have the roast chicken. What does that come with?

It comes with a salad. And there is also a choice of vegetables. Tonight we have carrots or grilled tomatoes.

It comes with a salad. And there is also a choice of vegetables. Tonight we have carrots or grilled tomatoes.

I’d like the carrots, please. Or, on second thought, maybe I’ll have the tomatoes.

I’d like the carrots, please. Or, on second thought, maybe I’ll have the tomatoes.

آماده سفارش غذا هستید؟ یا به زمان بیشتری نیاز دارید؟

آماده سفارش غذا هستید؟ یا به زمان بیشتری نیاز دارید؟

من آماده ام، ممنون. فکر کنم با سوپ سیب زمینی شروع کنم. بعدش مرغ بریونی می خورم. مرغ بریونی تون با چی میاد؟

من آماده ام، ممنون. فکر کنم با سوپ سیب زمینی شروع کنم. بعدش مرغ بریونی می خورم. مرغ بریونی تون با چی میاد؟

با سالاد میاد. و همچنین می تونید یه انتخابی از سبزیجات هم داشته باشید. امشب هویج یا گوجه گریل شده داریم.

با سالاد میاد. و همچنین می تونید یه انتخابی از سبزیجات هم داشته باشید. امشب هویج یا گوجه گریل شده داریم.

من هویج دوست دارم. حالا که بیشتر فکر می کنم، شاید گوجه رو بخورم.

من هویج دوست دارم. حالا که بیشتر فکر می کنم، شاید گوجه رو بخورم.