درسنامه گرامر 37
درباره درس
90
گرامر شماره

صفات برابری

Grammar

صفت برابری: اگر دو فرد یا دو چیز در صفتی مشترک باشند از صفت برابری استفاده می کنیم. مثلا: علی هم قد رضاست، این خونه مثل اون یکی قشنگه.

فرمول:

as + adjective + as

Ali is as tall as Reza.

علی مثل رضا قد بلنده.

This car is as expensive as that car.

این ماشین مثل اون یکی گرونه.

نکته: اگه بخواهیم جمله رو منفی کنیم می تونیم به این دو صورت عمل کنیم:

الف: می تونیم قبل از as اولی یه not بیاریم.

Ali is not as tall as Reza.

This car is not as expensive as that car.

ب: می تونیم از این فرمول هم استفاده کنیم:

not so + adjective + as

Ali is not so tall as Reza.

This car is not so expensive as that car.

نکته: هر دو روش درست هست و فرقی هم با هم نمی کنند.

Look at the picture. Fred was as tall as Peter on that time.

Look at the picture. Fred was as tall as Peter on that time.

Yeah, but he wasn’t as cute as Peter.

Yeah, but he wasn’t as cute as Peter.

Hey, look at Kevin. He was very heavy.

Hey, look at Kevin. He was very heavy.

You’re right, but he wasn’t so heavy as you.

You’re right, but he wasn’t so heavy as you.

What?

What?

به این عکس نگاه کن. فرد اون زمان هم قد پیتر بود.

به این عکس نگاه کن. فرد اون زمان هم قد پیتر بود.

آره، اما اون به جذابیت پیتر نبود.

آره، اما اون به جذابیت پیتر نبود.

هی، یه نگاهی به کوین بکن. اون خیلی چاق بود.

هی، یه نگاهی به کوین بکن. اون خیلی چاق بود.

حق با توئه، اما اون به چاقی تو نبود.

حق با توئه، اما اون به چاقی تو نبود.

چی؟

چی؟

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است