لغات ریدینگ 53
account

account

حساب
اسم
collect

collect

جمع آوری کردن
فعل
deal

deal

سر و کار داشتن
فعل
economy

economy

اقتصاد
اسم
finance

finance

امور مالی
اسم
interest

interest

سود
اسم
loan

loan

وام
اسم
offer

offer

پیشنهاد کردن
فعل
 pay back

pay back

پس دادن
فعل
purpose

purpose

هدف
اسم
rate

rate

نرخ، میزان
اسم

بانک ها به چه کار می آیند؟

What Are Banks For?

Everyone knows that banks deal with finances. But people use banks for different purposes.

همه می دانند که بانک ها با امور مالی سر و کار دارند. اما مردم از بانک ها برای اهداف مختلف استفاده می کنند.

Most people put money into banks to keep it safe. Most banks offer savings accounts to their customers. Banks pay money called interest to their customers for keeping money in these accounts. There are different kinds of savings accounts, but all of them allow customers to save and earn money.

بیشتر مردم برای حفظ امنیت پولشان، آن را در بانک می گذارند. بیشتر بانک ها حساب های پس انداز را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. بانک ها به دلیل نگه داشتن پول در این حساب ها، پولی را به نام سود به مشتریان خود می پردازند. انواع مختلفی از حساب های پس انداز وجود دارد، اما همه آن ها به مشتریان این امکان را می دهند که پولشان را پس انداز کرده و کسب درآمد کنند.

There are people who go to banks to borrow money. This is called a bank loan. Banks collect interest from these loans. Of course, this interest rate is higher than what banks pay to customers for having savings accounts. But these loans are important. For example, most people could not buy a house without a personal loan.

افرادی هستند که به بانک ها مراجعه می کنند تا پول قرض بگیرند. به این پول، وام بانکی گفته می شود. بانک ها سود را از این وام ها جمع آوری می کنند. البته نرخ سود این وام ها بالاتر از آن چیزی است که بانک ها به مشتریان خود برای داشتن حساب پس انداز می پردازند. اما این وام ها مهم هستند. مثلا بدون وام، بیشتر مردم امکان خرید خانه را ندارند. 

Banks also lend money to businesses. They have to decide if the business will be able to pay back the business loan. That means the bank must consider the business idea and guess if it will make money or not. So, banks play a role in the economy.

همچنین بانک ها به کسب و کارها وام می دهند. آن ها باید تصمیم بگیرند که آیا این کسب و کار قادر به بازپرداخت وام خواهد بود یا خیر. این بدین معنی است که بانک باید ایده کسب و کار را در نظر بگیرد و حدس بزند که آیا این کسب و کار ایجاد درآمد می کند یا خیر. بنابراین بانک ها در اقتصاد نقش ایفا می کنند.