لغات ریدینگ 54
crucial

crucial

حیاتی
صفت
endangered

endangered

در معرض خطر
صفت
source

source

منبع
اسم
freeze

freeze

یخ زدن
فعل
global

global

جهانی
صفت
ideal

ideal

ایده آل
صفت
protect

protect

محافظت کردن
فعل
sample

sample

نمونه
اسم

بانک دی اِن اِی

DNA Bank

An endangered species is a plant or animal that is in danger of becoming extinct. Although many countries have created laws to protect endangered species, they are disappearing quickly. To solve this serious issue, a team of scientists is building a global DNA bank.

یک گونه در معرض خطر گیاه یا حیوانی است که در معرض انقراض قرار دارد. اگرچه بسیاری از کشورها قوانینی را برای محافظت از گونه های در معرض خطر ایجاد کرده اند، اما این حیوانات به سرعت در حال ناپدید شدن هستند. برای حل این مسئله جدی، تیمی از دانشمندان در حال ایجاد یک بانک جهانی دی اِن اِی هستند.

These scientists are freezing DNA samples from endangered species and keeping them safe in a DNA bank. Scientists are not only saving samples but also studying them. Scientists can learn more about the species. They can learn about the animals’ behavior and what diseases they can get.

این دانشمندان نمونه های دی اِن اِی گونه های در معرض خطر را منجمد می کنند و آن ها را در یک بانک دی اِن اِی امن نگه می دارند. دانشمندان نه تنها نمونه ها را ذخیره کرده، بلکه آن ها را نیز مطالعه می کنند. دانشمندان می توانند در مورد این گونه ها بیشتر یاد بگیرند. آن ها می توانند در مورد رفتار حیوانات و بیماری هایی که می توانند به آن ها مبتلا شوند، بیاموزند.

With this knowledge, scientists can help and support endangered animals, so they live in ideal conditions. The DNA bank is important because endangered animals must be protected. This is because everything in nature is connected. If one species goes extinct, it will affect other species and the environment they live in.

با چنین دانشی، دانشمندان می توانند به حیوانات در حال انقراض کمک کرده و از آن ها حمایت کنند تا آن ها در شرایط ایده آل زندگی کنند. بانک دی اِن اِی مهم است، زیرا حیوانات در معرض خطر باید محافظت شوند. به این دلیل که همه چیز در طبیعت به هم متصل است. اگر گونه ای در حال انقراض باشد، بر سایر گونه ها و محیطی که در آن زندگی می کنند، تاثیر می گذارد.

For example, bees have a crucial role in keeping the Earth healthy. They are needed to help plants grow. If bees were to go extinct, many plant species would go extinct. And the animals that eat the plants will begin to die.

برای مثال، زنبورها نقشی حیاتی در سالم نگه داشتن زمین دارند. آن ها برای رشد گیاهان مورد نیاز هستند. اگر زنبورها منقرض شوند، بسیاری از گونه های گیاهی منقرض می شوند. و حیواناتی که گیاهان را می خورند از بین می روند.  

As these animals die, other animals will lose their food source. Scientists are working hard to build this DNA bank to protect endangered species and to keep the Earth healthy.

با مرگ این حیوانات، حیوانات دیگر منبع غذایی خود را از دست می دهند. دانشمندان برای حفاظت از گونه های در معرض خطر و سالم نگه داشتن زمین سخت تلاش می کنند تا این بانک دی اِن اِی را بسازند.