لغات ریدینگ 38
environment

environment

محیط زیست
اسم
 garbage can

garbage can

سطل زباله
اسم
grass

grass

علف، چمن
اسم
importance

importance

اهمیت
اسم
plant

plant

کاشتن، گیاه
فعل، اسم
remove

remove

از بین بردن، حذف کردن
فعل
weed

weed

علف هرز
اسم

روز زمین

Earth Day

April 22nd is Earth Day. It is a special day around the world. On Earth Day, students learn about the importance of the Earth’s environment. Some teachers take their class to a park. There are many things they can do at the park on Earth Day.

روز بیست و دوم ماه آپریل روز زمین نام دارد. این روز، روز خاصی در سرتاسر جهان است. در این روز، دانش آموزان مطالبی را درباره اهمیت محیط زیست کره زمین یاد می گیرند. بعضی از معلمان کلاس های خود را به پارک می برند. آن ها می توانند در روز زمین کارهای زیادی را در پارک انجام دهند.

Students can enjoy nature in the park. They can look at the plants and animals. They can play on the grass and learn about nature. Teachers and students can also help keep the park clean. They can pick up garbage and put it in garbage cans.

دانش آموزان می توانند از طبیعت پارک لذت ببرند. آن ها می توانند به گیاهان و حیوانات نگاه کنند. آن ها می توانند روی چمن بازی کنند و درباره طبیعت مطالبی را بیاموزند. همچنین معلمان و دانش آموزان می توانند به تمیزی پارک کمک کنند. آن ها می توانند آشغال ها را جمع آوری کرده و به سطل زباله بیاندازند.

Students can also help make the park look nice. They can remove the weeds. And they can plant trees and flowers. Doing these things on Earth Day is a good way to think about why the Earth’s environment is important and what we can do to help. 

همچنین دانش آموزان می توانند کمک کنند تا پارک زیباتر به نظر برسد. آن ها می توانند علف های هرز را از بین ببرند و همچنین درخت و گل بکارند. انجام چنین کارهایی در روز طبیعت راه خوبی برای فکر کردن به این موضوع است که چرا محیط زیست کره زمین مهم است و برای کمک به آن چه کارهایی می توانیم انجام دهیم.