مکالمه شماره 1

leave a message

240
مکالمه شماره
Hello? I’d like to speak to Anne Smith. She is a guest.

Hello? I’d like to speak to Anne Smith. She is a guest.

I’ll ring that room for you. I’m sorry. She is not answering. Would you like to leave a message?

I’ll ring that room for you. I’m sorry. She is not answering. Would you like to leave a message?

Yes. Please tell her Tim Klein called. I’ll meet her at the hotel at 3:00 this afternoon.

Yes. Please tell her Tim Klein called. I’ll meet her at the hotel at 3:00 this afternoon.

Is that all?

Is that all?

Yes, thanks.

Yes, thanks.

سلام. می خواهم با خانم آن اسمیت صحبت کنم. ایشون میهمان هستند.

سلام. می خواهم با خانم آن اسمیت صحبت کنم. ایشون میهمان هستند.

به اتاقشون زنگ می زنم. ببخشید. ایشون جواب نمی دن. می خواهید براشون پیغام بذارید؟

به اتاقشون زنگ می زنم. ببخشید. ایشون جواب نمی دن. می خواهید براشون پیغام بذارید؟

بله. لطفا بهشون بگید تیم کلاین تماس گرفت. امروز بعدظهر ساعت 3 ایشون رو تو هتل می بینم.

بله. لطفا بهشون بگید تیم کلاین تماس گرفت. امروز بعدظهر ساعت 3 ایشون رو تو هتل می بینم.

پیغامتون همین بود؟

پیغامتون همین بود؟

بله، ممنونم.

بله، ممنونم.