مکالمه شماره 110
درباره درس

I know what you mean.

240
Have you made many friends since you moved here, Hugh?

Have you made many friends since you moved here, Hugh?

I’ve actually made quite a few friends.

I’ve actually made quite a few friends.

What sort of people do you like to be friends with?

What sort of people do you like to be friends with?

To me, it’s important for a friend to be truthful. You know, they don’t say things behind your back and stuff.

To me, it’s important for a friend to be truthful. You know, they don’t say things behind your back and stuff.

Also, an important thing is that they’re reliable. Good friends are always there when you need them, even if you don’t see them often.

Also, an important thing is that they’re reliable. Good friends are always there when you need them, even if you don’t see them often.

I know what you mean.

I know what you mean.

از وقتی به اینجا نقل مکان کردی دوستان زیادی پیدا کردی هیو؟

از وقتی به اینجا نقل مکان کردی دوستان زیادی پیدا کردی هیو؟

راستش خیلی دوست پیدا کردم.

راستش خیلی دوست پیدا کردم.

دوست داری با چطور آدمی دوست بشی؟

دوست داری با چطور آدمی دوست بشی؟

برای من مهمه که یه دوست صادق باشه. می دونی، اون ها پشت سرت حرف نزنند.

برای من مهمه که یه دوست صادق باشه. می دونی، اون ها پشت سرت حرف نزنند.

بعلاوه، نکته مهم اینه که اون ها قابل اعتماد باشند. دوست های خوب هر زمان که بهشون نیاز داشته باشی هستند، حتی اگه معمولا اون ها رو نبینیم.

بعلاوه، نکته مهم اینه که اون ها قابل اعتماد باشند. دوست های خوب هر زمان که بهشون نیاز داشته باشی هستند، حتی اگه معمولا اون ها رو نبینیم.

متوجه منظورت هستم.

متوجه منظورت هستم.

به گفتگو بپیوندید