لغات و اصطلاحات مکالمه 55
درباره درس

Conversation phrases

لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
120
Most of all,….. .

بیشتر از همه،….. .

I find …… relaxing.

به نظرم ……. آرامش بخشه.

go to the movies

به سینما رفتن

Since I moved here, ….. .

از وقتی که به اینجا نقل مکان کردم،….

What sort of people do you like to be friends with?

دوست داری با چطور آدمی دوست بشی؟

To me, …..

از نظر من…..، برای من….

say things behind someone’s back

پشت سر کسی حرف زدن

reliable

قابل اعتماد

I know what you mean.

متوجه منظورت هستم.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است