لغات و اصطلاحات لیسنینگ 55
درباره درس

listening phrases

لغات و اصطلاحات لیسنینگ شماره
90
I've heard …

شنیدم….

What's the weather going to be like on Saturday?

هوا روز شنبه چطوره؟

lie on the sand

روی شن ها دراز کشیدن

go rollerblading

اسکیت سواری کردن

I'm free.

وقتم آزاده.

Saturday night is fine with me.

شنبه شب از نظر من خوبه.

soccer game

مسابقه فوتبال

some other time maybe.

باشه یه وقت دیگه.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است