لغات ریدینگ 55
درباره درس
act

act

عمل کردن
فعل
flexible

flexible

انعطاف پذیر
صفت
hunter

hunter

شکارچی
اسم
recent

recent

اخیر، جدید
صفت
recognize

recognize

شناختن
فعل
tribe

tribe

قبیله
اسم
trunk

trunk

خرطوم
اسم
unique

unique

منحصر به فرد
صفت

حیوانی شگفت انگیز

A Surprising Animal

Elephant trunks are unique. No other animal has one. The trunk is amazing. It is very flexible. It acts like a hand. It picks up and holds things. It is also used in drinking. It’s even used in washing! It’s easy to forget this is a nose. But, as a matter of fact, a trunk is an excellent nose. 

خرطوم فیل ها منحصر به فرد است. هیچ حیوان دیگری خرطوم ندارد. خرطوم فیل شگفت انگیز است. بسیار انعطاف پذیر است. درست مانند دست عمل می کند. خرطوم وسایل را برداشته و نگه می دارد. همچنین خرطوم در نوشیدن مورد استفاده قرار می گیرد. حتی در شستشو هم استفاده می شود! به سادگی می توان فراموش کرد که یک بینی است. اما در واقع، خرطوم یک بینی عالی است. 

Elephants have an incredible sense of smell. In fact, they may have the best sense of smell! In a recent study, scientists looked at genes used in smell. They found out that elephants have almost 2,000 of these. Dogs are famous for their sense of smell. However, they have only around 800! Elephants use smell more than sight. They find food by smell. They even recognize each other by smell. 

فیل ها حس بویایی فوق العاده ای دارند. در واقع، آن ها ممکن است بهترین حس بویایی را داشته باشند! در مطالعه ای که اخیرا انجام شده، دانشمندان ژن های استفاده شده در گیرنده‌های بویایی خرطوم فیل ها را بررسی کردند. آن ها فهمیدند که فیل ها تقریبا دو هزار گیرنده‌ بویایی دارند. سگ ها به خاطر حس بویایی شان مشهور هستند. با این حال، آن ها فقط در حدود هشتصد گیرنده‌ بویایی دارند. فیل ها به جای دیدن بیشتر از حس بویایی استفاده می کنند. آن ها غذا را با بو کشیدن پیدا می کنند. آن ها حتی یکدیگر را با بو کشیدن تشخیص می دهند.  

Don’t make an elephant mad! Elephants remember their enemies’ smell, too. The Maasai and the Kamba are two tribes in Africa. The Maasai are hunters. They often kill elephants. The Kamba, on the other hand, are farmers.

فیل را عصبانی نکنید! فیل ها بوی دشمنان خود را نیز به خاطر می آورند. ماسای و کامبا دو قبیله در آفریقا هستند. مردم قبیله ماسای شکارچی هستند. آن ها اغلب فیل ها را می کشند. از طرف دیگر، مردم قبیله کامبا کشاورز هستند.

Researchers took old clothes from each tribe. They gave them to African elephants. A Kamba’s clothes? No reaction. But a Maasai’s clothes? The elephants quickly became angry!

محققان از هر قبیله لباس های قدیمی شان را گرفتند. آن ها این لباس ها را به فیل های آفریقایی دادند. لباس های مردم قبیله کامبا؟ بدون واکنش از طرف فیل ها بود. اما لباس های مردم قبیله ماسای؟ فیل ها به سرعت عصبانی شدند!

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است