سوالات لیسنینگ بخش دوم درس 67

Listening Questions

240
سوالات لیسنینگ شماره

آنها درباره چه کتابی صحبت می کنند؟

advanced divider

Listening 1

I like to learn when I read.

I like to learn when I read.

Well, this is a good book about the life of the Mexican painter Frida Kahlo. The author did a lot of research before writing. She used some of Frida's own letters to make it very personal.

Well, this is a good book about the life of the Mexican painter Frida Kahlo. The author did a lot of research before writing. She used some of Frida's own letters to make it very personal.

من دوست دارم وقتی کتابی می خونم یه چیزی ازش یاد بگیرم.

من دوست دارم وقتی کتابی می خونم یه چیزی ازش یاد بگیرم.

خب، این کتاب خوبی در مورد زندگی فریدا کالو، نقاش مکزیکی هست. نویسنده این کتاب قبل از نوشتن تحقیقات زیادی انجام داده. اون از برخی نامه های خود فریدا برای شخصی سازی کتاب استفاده کرده.

خب، این کتاب خوبی در مورد زندگی فریدا کالو، نقاش مکزیکی هست. نویسنده این کتاب قبل از نوشتن تحقیقات زیادی انجام داده. اون از برخی نامه های خود فریدا برای شخصی سازی کتاب استفاده کرده.

advanced divider

Listening 2

Do you want this book?

Do you want this book?

What is it?

What is it?

It’s about Egypt. How to get there, where to stay, what to see.

It’s about Egypt. How to get there, where to stay, what to see.

Well, I'm not planning a trip to Egypt, so I guess I'll pass.

Well, I'm not planning a trip to Egypt, so I guess I'll pass.

این کتاب رو می خواهی؟

این کتاب رو می خواهی؟

درباره چیه؟

درباره چیه؟

درباره مصره. چطور به اونجا برسیم، کجا بمونیم، چه ببینیم.

درباره مصره. چطور به اونجا برسیم، کجا بمونیم، چه ببینیم.

خب، من برنامه ای برای سفر به مصر ندارم، بنابراین این کتاب رو نمی خواهم.

خب، من برنامه ای برای سفر به مصر ندارم، بنابراین این کتاب رو نمی خواهم.

advanced divider

Listening 3

Do you know anything about this book?

Do you know anything about this book?

Yes, it's fiction but it's not a novel. It's a collection of works by different authors.

Yes, it's fiction but it's not a novel. It's a collection of works by different authors.

در مورد این کتاب چیزی می دونی؟

در مورد این کتاب چیزی می دونی؟

بله، این یه کتاب تخیلی هست، اما رمان نیست. این کتاب مجموعه ای از آثار نویسنده های مختلف هست.

بله، این یه کتاب تخیلی هست، اما رمان نیست. این کتاب مجموعه ای از آثار نویسنده های مختلف هست.