مکالمه شماره 1

You look down!

240
مکالمه شماره
You look down! What’s up?

You look down! What’s up?

Oh, nothing serious. I’m just tired of the same old grind. But thanks for asking.

Oh, nothing serious. I’m just tired of the same old grind. But thanks for asking.

I know what you mean. I’m tired of working, too. How about going to a movie?

I know what you mean. I’m tired of working, too. How about going to a movie?

Great idea. Let’s go!

Great idea. Let’s go!

تو غمگین به نظر می رسی. چی شده؟

تو غمگین به نظر می رسی. چی شده؟

چیز خاصی نیست. من از این کار یکنواختم خسته شدم. اما ممنون از اینکه حالم رو پرسیدی.

چیز خاصی نیست. من از این کار یکنواختم خسته شدم. اما ممنون از اینکه حالم رو پرسیدی.

می فهمم چی می گی. من هم از کار کردن خسته شدم. نظرت چیه بریم سینما؟

می فهمم چی می گی. من هم از کار کردن خسته شدم. نظرت چیه بریم سینما؟

فکر خوبیه. بیا بریم!

فکر خوبیه. بیا بریم!