لغات ریدینگ 56
درباره درس
believe

believe

اعتقاد داشتن
فعل
enough

enough

کافی
قید
foreign

foreign

خارجی
صفت
maximum

maximum

حداکثر
صفت
phrase

phrase

عبارت
اسم

تعداد لغاتی که باید بدانیم

The Number of Words to Know

Do you know more than 1,000 words in English? Then maybe you can read and speak a little English. But not everyone thinks a person needs so many words. In fact, Fabio Capello says 100 words are enough for him! 

آیا در زبان انگلیسی بیشتر از هزار لغت می دانید؟ پس شاید بتوانید کمی انگلیسی بخوانید و صحبت کنید. اما همه افراد اینگونه فکر نمی کنند که یک فرد به کلمات زیادی احتیاج دارد. در واقع، فابیو کاپلو می گوید صد لغت برای او کافی است!  

Capello was the manager of the England national soccer team. He is from Italy. He did not grow up speaking English. He did not find it hard to do his job, though. “I don’t have to speak about a lot of different things,” says Capello. “Maximum 100 words.” English teachers and people who study languages do not believe Capello. They think he knows more than that. 

کاپلو مدیر تیم ملی فوتبال انگلستان بود. او اهل ایتالیا است. او در محیط انگلیسی زبان بزرگ نشده است. هرچند او فکر نمی کرد که ندانستن زبان انگلیسی کارش را دشوار می کند. کاپلو می گوید: “نیازی نیست که من درباره چیزهای مختلفی صحبت کنم. حداکثر صد کلمه کافی است.” معلمان انگلیسی و افرادی که به مطالعه زبان می پردازند حرف کاپلو را باور ندارند. آن ها فکر می کنند که او لغات بیشتری می داند. 

You need around 2,000 words for basic speaking. However, there is a survival vocabulary list of just over 100 words and phrases for when you travel to another country. There is a rough way of working out how many words young native speakers of English know. You take their age minus two, then times it by 1,000. So a 10-year-old would know around 8,000 words.

شما حدودا به دو هزار کلمه نیاز دارید تا در مورد مسایل ابتدایی صحبت کنید. با وجود این، یک لیست حداقلی واژگان با بیش از صد لغت و عبارت برای زمانی که به کشور دیگری سفر می کنید وجود دارد. روشی تقریبی وجود دارد که از طریق آن می توانید بفهمید انگلیسی زبانان جوان چه تعداد لغت می دانند. شما سن آن ها را منهای دو می کنید، سپس آن را ضربدر هزار می کنید. بنابراین یک کودک ده ساله حدود هشت هزار کلمه می داند.

Native speakers pick up around 1,000 words a year. When you learn English as a foreign language, you need to know at least 5,000 words to read newspapers and books without having to look up lots of words. When learning words, more is always better.

گویشوران بومی سالانه حدود هزار کلمه را انتخاب می کنند. هنگامی که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی یاد می گیرید، می بایست حداقل پنج هزار کلمه را بلد باشید تا بتوانید روزنامه ها و کتاب ها را بخوانید و نیازی به جستجوی تعداد زیادی کلمه نداشته باشید. هنگام یادگیری کلمات، این نکته مهم است که همیشه بیشتر بهتر است.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است