مکالمه شماره 2

I broke my leg.

240
So, how was your ski trip? Did you have a good time?

So, how was your ski trip? Did you have a good time?

Yeah, I guess. I sort of had an accident.

Yeah, I guess. I sort of had an accident.

Oh, really? What happened? Did you hurt yourself?

Oh, really? What happened? Did you hurt yourself?

Yeah, I broke my leg.

Yeah, I broke my leg.

Oh, no! How did it happen? I mean, what were you doing?

Oh, no! How did it happen? I mean, what were you doing?

Well, actually, I was talking on my cell phone ....

Well, actually, I was talking on my cell phone ....

While you were skiing? That's kind of dangerous.

While you were skiing? That's kind of dangerous.

Yeah, I know. But I was by myself, so I was lucky I had my cell to call for help.

Yeah, I know. But I was by myself, so I was lucky I had my cell to call for help.

خب، سفر اسکیت چطور بود؟ خوش گذشت؟

خب، سفر اسکیت چطور بود؟ خوش گذشت؟

فکر کنم آره. یه جورایی تصادف کردم.

فکر کنم آره. یه جورایی تصادف کردم.

جدا؟ چی شد؟ آسیب دیدی؟

جدا؟ چی شد؟ آسیب دیدی؟

آره، پام شکست.

آره، پام شکست.

اوه، نه! چطور این اتفاق افتاد؟ منظورم اینه که داشتی چیکار می کردی؟

اوه، نه! چطور این اتفاق افتاد؟ منظورم اینه که داشتی چیکار می کردی؟

خب، راستش داشتم با موبایلم حرف می زدم......

خب، راستش داشتم با موبایلم حرف می زدم......

وقتی داشتی اسکی می کردی؟ این کار یه جورایی خطرناکه.

وقتی داشتی اسکی می کردی؟ این کار یه جورایی خطرناکه.

آره، می دونم. اما تنها بودم و خب خوش شانس بودم که موبایلم رو همراهم داشتم تا برای کمک تماس بگیرم.

آره، می دونم. اما تنها بودم و خب خوش شانس بودم که موبایلم رو همراهم داشتم تا برای کمک تماس بگیرم.