لغات و اصطلاحات مکالمه 73
درباره درس

Conversation phrases

120
لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
My job is really stressful.

شغلم واقعا پر استرسه.

It's not fair.

این منصفانه (عادلانه) نیست.

I quit my job.

من شغلم رو ول کردم.

recommend

توصیه کردن، پیشنهاد کردن

Why don't you try that?

چرا این رو امتحان نمی کنی؟ (= امتحانش کن)

I have one more question.

من یه سوال دیگه دارم.

field

زمینه، رشته تحصیلی

I want to put my skills to work.

من می خواهم مهارت هام رو به کار بگیرم.

skill

مهارت

responsible

مسئولیت پذیر، مسئول

hardworking

سخت کوش

I can work independently.

من می تونم مستقل کار کنم.

It's been nice meeting you.

از آشنایی با شما خوشحال شدم.

interview

مصاحبه

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است