لغات و اصطلاحات لیسنینگ 73
درباره درس

listening phrases

لغات و اصطلاحات لیسنینگ شماره
90
I’m interested in .…. .

من به ….. علاقه مندم.

sports program

برنامه ورزشی

athletic abilities

توانایی های ورزشی

contest

مسابقه

an international company

یه شرکت بین المللی

available

در دسترس، موجود

Tell me something about yourself.

یه چیزی درباره خودت بگو.

What do you see as your strengths?

نقاط قوتت رو تو چی می بینی؟

logical

(آدم) منطقی

figure out something

چیزی رو حل کردن، چیزی رو فهمیدن

I write everything down.

من همه چیز رو می نویسم.

solve problems

مشکلات رو حل کردن

I’m a people person.

من یه آدم مردمی ای هستم.

I can't wait for ….. .

من برای …… لحظه شماری می کنم.

finals

فینال (مسابقه)

We are taking a road trip.

ما با ماشین سفر می کنیم.

hang out at the beach

تو ساحل گشت و گذار کردن

have a fire

آتش درست کردن

sing songs

آواز خوندن

I'm going over to my friend's house.

من خونه دوستم می روم.

She's having a few friends over for dinner.

اون برای شام چند تا از دوستان رو دعوت کرده.

I'm looking forward to seeing her!

من مشتاق دیدارش هستم! (بعد از عبارت look forward فعل همراه با ing میاد.)

sweater

لباس بافت

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است