لغات ریدینگ 86
attentive

attentive

متوجه
(صفت)
educate

educate

آموزش دادن
(فعل)
infuriate

infuriate

عصبانی کردن
(فعل)
interfere

interfere

دخالت کردن
(فعل)
invention

invention

اختراع
(اسم)
mechanical

mechanical

مکانیکی
(صفت)
scientific

scientific

علمی
(صفت)
solitary

solitary

منزوی
(صفت)

ادیسون خارق العاده

The Incredible Edison

Thomas Alva Edison was born in 1847 in Milan, Ohio, in the US. He was the youngest of seven children. Edison was not an attentive student, and he infuriated his teachers to such an extent that his mother took him out of school after three months and educated him herself at home. From a very early age, Edison was fascinated by anything mechanical and scientific.

توماس آلوا ادیسون در سال 1847 در میلانِ اوهایو، در آمریکا متولد شد. او هفتمین فرزند خانواده بود. ادیسون دانش آموزی نبود که به درس ها توجه کند و به حدی معلم های خود را عصبانی کرد که مادرش بعد از سه ماه او را از مدرسه بیرون آورد و خودش در خانه به ادیسون آموزش داد. ادیسون از سنین کودکی شیفته هر چیز مکانیکی و علمی بود.

When he was a young boy, Edison suddenly became almost deaf. Although his deafness made him shy and solitary, he did not allow it to interfere with his experiments and research.

هنگامی که ادیسون پسر کوچکی بود، ناگهان تقریبا ناشنوا شد. اگرچه ناشنوایی ادیسون او را فردی خجالتی و منزوی کرد، اما او اجازه نداد که این موضوع در آزمایش ها و تحقیقاتش دخالت کند.

 

Edison’s first job was selling newspapers, fruit, and candy on a railway train at the age of twelve. In 1862, he got work on a train as a telegraph operator and developed his first inventions, the transmitter and electric receiver for the automatic telegraph. Edison’s greatest contributions to the modern world were his work on electric light bulbs, the phonograph, telegraphy, and motion pictures.

اولین کار ادیسون، فروش روزنامه، میوه و آب نبات در سن دوازده سالگی در راه آهن بود. در سال 1862، او به عنوان اپراتور تلگراف در قطار کار کرد و اولین اختراع خود، یعنی فرستنده و گیرنده الکتریکی برای تلگراف اتوماتیک را توسعه داد. بزرگترین کمک ادیسون به دنیای مدرن، کار روی لامپ های الکتریکی، گرامافون، تلگراف و تصاویر متحرک بود.

Much of his work was in improving on the ideas of other inventors and in realizing the commercial potential of these inventions. Edison was one of the greatest and most prolific inventors in history. During his lifetime, he patented more than a thousand different inventions. Each patent protected him from other inventors copying his ideas. Although he did not have good health when young, Edison lived for eighty-four years and did not die until 1931.

بخش عمده ای از کارهای ادیسون بهبود ایده های سایر مخترعان و درک پتانسیل تجاری این اختراعات بود. ادیسون یکی از بزرگترین و پرکارترین مخترعان تاریخ بود. او در طول زندگی اش بیش از هزار اختراع مختلف را ثبت کرد. هر ثبت اختراع او را از دیگر مخترعانی که ایده های او را کپی می کردند محافظت می کرد. اگرچه ادیسون در جوانی از سلامت خوبی برخوردار نبود، اما هشتاد و چهار سال زندگی کرد و در سال  1931 درگذشت.