مکالمه شماره 2

plans for the future

240
I can’t believe we just have one more year of college!

I can’t believe we just have one more year of college!

I know.

I know.

What are you going to do when you graduate?

What are you going to do when you graduate?

Well, I may go to law school if I get good grades next year.

Well, I may go to law school if I get good grades next year.

Oh, I’m sure you will.

Oh, I’m sure you will.

Well, you never know. My parents will be disappointed if I don’t go into law. They're both lawyers.

Well, you never know. My parents will be disappointed if I don’t go into law. They're both lawyers.

Wow! That's a lot of pressure.

Wow! That's a lot of pressure.

Yeah. And after I graduate, I'll be able to work in their firm.

Yeah. And after I graduate, I'll be able to work in their firm.

Well, that's good.

Well, that's good.

Yeah, but I don’t really want to be a lawyer. I want to be a journalist. I guess I need to decide before I go home for the summer.

Yeah, but I don’t really want to be a lawyer. I want to be a journalist. I guess I need to decide before I go home for the summer.

Well, good luck.

Well, good luck.

باورم نمیشه که فقط یه سال دیگه از کالج مونده!

باورم نمیشه که فقط یه سال دیگه از کالج مونده!

می دونم.

می دونم.

وقتی فارغ تحصیل شدی می خواهی چیکار کنی؟

وقتی فارغ تحصیل شدی می خواهی چیکار کنی؟

خب، اگه سال دیگه نمرات خوبی بگیرم، ممکنه به دانشکده حقوق برم.

خب، اگه سال دیگه نمرات خوبی بگیرم، ممکنه به دانشکده حقوق برم.

مطمئنم به دانشکده حقوق می ری.

مطمئنم به دانشکده حقوق می ری.

خب، تو که نمی دونی. اگه وارد دانشکده حقوق نشم، والدینم از من ناامید میشن. اون ها هر دو وکیل هستند.

خب، تو که نمی دونی. اگه وارد دانشکده حقوق نشم، والدینم از من ناامید میشن. اون ها هر دو وکیل هستند.

وای! پس کلی فشار روی تو هست.

وای! پس کلی فشار روی تو هست.

آره. و بعد از فارغ تحصیلی می تونم تو شرکت اون ها کار کنم.

آره. و بعد از فارغ تحصیلی می تونم تو شرکت اون ها کار کنم.

خب این که خوبه.

خب این که خوبه.

آره، اما من واقعا نمی خواهم وکیل بشم. من می خواهم روزنامه نگار بشم. فکر کنم قبل از اینکه برای تابستون بخواهم برم خونه باید یه تصمیمی بگیرم.

آره، اما من واقعا نمی خواهم وکیل بشم. من می خواهم روزنامه نگار بشم. فکر کنم قبل از اینکه برای تابستون بخواهم برم خونه باید یه تصمیمی بگیرم.

خب، موفق باشی.

خب، موفق باشی.