لغات و اصطلاحات مکالمه 81

Conversation phrases

120
لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
I was planning on it.

من برای این کار برنامه ریزی کرده بودم.

It doesn’t matter.

این (موضوع،…) مهم نیست.

dress casually

لباس اسپرت پوشیدن

He showed up dressed to the nines.

اون لباس خیلی رسمی و شیکی پوشیده بود.

Now you tell me.

کاش قبلا به من می گفتی.

Give me a few minutes.

چند دقیقه به من فرصت بده.