مکالمه شماره 211
درباره درس

getting an iguana

240
مکالمه شماره
I've been considering getting an iguana

I've been considering getting an iguana

Are you out of your mind? I've heard they’re filthy.

Are you out of your mind? I've heard they’re filthy.

Actually, that's a misconception. Iguanas are very clean and make great.

Actually, that's a misconception. Iguanas are very clean and make great.

In what way?

In what way?

Well, for one thing, they’re very intelligent. And believe it or not, I find them beautiful.

Well, for one thing, they’re very intelligent. And believe it or not, I find them beautiful.

تو این فکرم که یه ایگوانا بگیرم.

تو این فکرم که یه ایگوانا بگیرم.

خُل شدی؟ شنیدم اونها خیلی کثیفند.

خُل شدی؟ شنیدم اونها خیلی کثیفند.

راستش، این یه تصور اشتباهه. ایگواناها خیلی تمیزند و حیوانات عالی ای می شن.

راستش، این یه تصور اشتباهه. ایگواناها خیلی تمیزند و حیوانات عالی ای می شن.

از چه جهت؟

از چه جهت؟

خب، اولا اونها خیلی باهوشند. و شاید باورت نشه اما به نظرم اونها خیلی زیبان.

خب، اولا اونها خیلی باهوشند. و شاید باورت نشه اما به نظرم اونها خیلی زیبان.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است