لغات و اصطلاحات مکالمه 106
درباره درس

conversion phrases

لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
120
Are you out of your mind?

خُل شدی؟

filthy

کثیف

That’s a misconception.

این یه تصور اشتباهه.

for one thing, …

اولا،…

Intelligent

باهوش

believe it or not, I find them beautiful.

شاید باورت نشه اما به نظرم اونها خیلی زیبا هستند.

I think it's about time ….

به نظرم دیگه وقتشه ….

electric massage chair

صندلی ماساژور الکتریکی

What on earth for?

این به چه دردی می خوره؟

It would just be nice to have one.

خوبه که آدم یکی از اینها رو داشته باشه.

It’s a waste of money to me.

این کار به نظرم پول هدر دادنه.

here is something I'd like to get my hands on.

اینجا یه چیزی هست که من دوست دارم بگیرم.

You've got to be kidding.

شوخی می کنی؟

It can come in really handy.

این می تونه خیلی به درد بخور باشه.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است