لغات ریدینگ 106
درباره درس

assess

برآورد کردن، ارزیابی کردن (فعل)

She assessed the condition of the toy car before buying it.

او شرایط ماشین اسباب بازی را پیش از خرید ارزیابی کرد

astonish

شگفت زده کردن (فعل)

The amount of people that came to her party astonished her.

تعداد افرادی که به مهمانی اش آمده بودند او را شگفت‌زده کرد

commence

شروع کردن، آغاز کردن (فعل)

His speech commenced with a “thank you” to all who had helped him succeed.

سخنرانی او با یک تشکر به همه آنهایی که به موفقیت او کمک کرده بودند، شروع شد

essence

اساس (اسم)

The essence of the argument was that both sides felt they had lost money.

اساس بحث این بود که هر دو طرف حس می کردند پول از دست داده بودند

extract

بیرون کشیدن، درآوردن (فعل)

The dentist extracted the woman’s damaged tooth and put in a fake one.

دندان پزشک دندان پوسیده زن را کشید و یک دندان مصنوعی جایش گذاشت

fabulous

عالی، خیلی خوب (صفت)

This strawberry is the best I’ve ever had. It’s fabulous.

این توت فرنگی بهترین چیزی است که تا به حال خورده بودم. این عالی است

haste

عجله (اسم)

In order to get to the meeting in time, he proceeds with haste.

او برای رسیدن به موقع به جلسه، با عجله پیش می رود

impulse

خواستن ناگهانی (بدون هیچ فکری) (اسم)

Because of the scary noise, she had an impulse to run somewhere and hide.

به خاطر آن صدای ترسناک، او ناگهان خواست به گوشه ای برود و مخفی شود

latter

پایانی، نهایی (صفت)

In the latter minutes of the game, the visitors scored the winning goal.

در دقایق پایانی بازی، تیم مهمان گل پیروزی را زد

molecule

مولکول (اسم)

A tiny drop of water is made up of thousands of molecules of water.

یک قطره کوچک آب از هزاران مولکول تشکیل شده است

ongoing

مداوم، جاری (صفت)

The development of plants is ongoing because it takes time for them to mature.

پرورش گیاهان یک کار مداوم است، زیرا زمان می برد تا بزرگ شوند

pharmaceutical

داروسازی، دارویی (صفت)

Pharmaceutical companies discover new cures to illnesses all the time.

شرکت های دارویی همیشه برای بیماری ها، درمان های جدید کشف می کنند

precise

دقیق (صفت)

The builder was very precise about where he placed the nails.

سازنده در مورد جایی که میخ ها را قرار می داد، خیلی دقیق بود

proximity

مجاورت، نزدیکی (اسم)

All the trees in the proximity of the beach had been cut down.

تمام درختان کنار ساحل قطع شدند

publicity

شهرت (اسم)

She received a lot of publicity after her performance in the film.

او بعد از اجرایش در آن فیلم، شهرت زیادی پیدا کرد

remedy

درمان (اسم)

A good remedy for a headache is an aspirin and a glass of water.

درمان مناسب برای سردرد، یک آسپرین و یک لیوان آب است

significance

اهمیت (اسم)

The significance of the snowy weather was that we didn’t have to go to school.

وضعیت هوای برفی این بود که مجبور نبودیم به مدرسه برویم

subsequent

بعدی (صفت)

The flood and the subsequent rescue of those caught in the flood were on TV.

سیل و امداد متعاقب کسانی که در آن سیل گیر افتاده بودند در تلوزیون پخش شد

synthetic

مصنوعی (صفت)

Clothing made out of synthetic fabrics is very effective at keeping people warm.

لباس هایی که از الیاف مصنوعی درست شده اند در گرم نگه داشتن افراد بسیار موثر هستند

terminal

کشنده (صفت)

Since his condition was not terminal, he felt a great sense of relief.

چون وضع جسمانی اش کشنده نبود، او احساس آرامش زیادی کرد

یک تصادف معروف

a Famous Accident

One of the greatest pharmaceutical discoveries happened by accident. In his haste to go on vacation, Alexander Fleming had left his laboratory in a mess. The essence of his ongoing work involved a type of bacteria. An infection caused by the bacteria was often terminal, and he was looking for a remedy. He had left the bacteria out while he was away. When he returned from vacation, he found that his lab was covered in fungus. He started cleaning up the mess. While he was cleaning, he had an impulse to examine the fungus. He saw that whenever the fungus was in close proximity to the bacteria, the bacteria died.

یکی از بزرگترین اکتشافات دارویی به طور تصادفی اتفاق افتاد. الکساندر فلمینگ به خاطر عجله ای که برای رفتن به تعطیلات داشت، آزمایشگاه خود را به هم ریخته رها کرده بود. اساس آزمایش های جاری او شامل نوعی باکتری بود. عفونت ناشی از باکتری اغلب کشنده بود و او به دنبال درمانی برای آن بود. زمانی که الکساندر در تعطیلات بود، باکتری را در فضای آزاد رها کرده بود. وقتی او از تعطیلات بازگشت، متوجه شد که آزمایشگاهش پوشیده از قارچ شده است. او شروع به تمیز کردن قارچ ها کرد. او در حالی که مشغول تمیز کردن آزمایشگاهش بود، این انگیزه را نیز داشت تا قارچ را بررسی کند. او مشاهده کرد که هرگاه قارچی در مجاورت باکتری قرار داشت، آن باکتری از بین می رفت.

Though he was a messy scientist, his experiments were precise. He thought that there might be some significance to the fungus. He immediately commenced an experiment to assess what had happened to the bacteria. It had either died by accident or the fungus had killed it. The subsequent tests proved it was the latter reason. What he found astonished him. The fungus actually killed the bad bacteria. All this time, he had been looking for a synthetic material to kill the bacteria. Instead, a common fungus did the job. He knew that something in the fungus had killed the bacteria.

اگرچه او دانشمندی شلخته بود، اما آزمایشاتش دقیق بود. او فکر کرد که ممکن است مسئله ای مهم و تاثیر گذار در ارتباط با این قارچ وجود داشته باشد. او بلافاصله آزمایشی را برای ارزیابی اینکه چه اتفاقی برای باکتری افتاده بود، آغاز کرد. باکتری یا به طور تصادفی مرده بود یا قارچ آن را کشته بود. آزمایش های بعدی ثابت کرد که دلیل دوم باعث کشته شدن باکتری شده است. چیزی که الکساندر کشف کرد باعث حیرتش شده بود. قارچ در واقع باکتری های بد را از بین می برد. در تمام این مدت او به دنبال ماده ای مصنوعی برای از بین بردن باکتری بود. در عوض، یک قارچ معمولی این کار را انجام داد. او می دانست ماده ای در قارچ، باکتری را از بین برده است.

His next step was to find those molecules that had done it. When he found them, he extracted them and put them into a pill. The drug proved to be very effective. It also worked against other types of harmful bacteria. The discovery received a lot of publicity. Soon after, the new drug was being used all over the world. Because of the success, the scientist was able to develop even more fabulous drugs to help people. His accidental discovery changed the world and helped save many people’s lives.

گام بعدی او یافتن مولکول هایی بود که این کار را انجام می دادند. وقتی الکساندر آنها را کشف کرد، این مواد را استخراج کرد و به صورت قرص در آورد. این دارو نشان داد که بسیار موثر است. همچنین این دارو علیه انواع دیگر باکتری‌های مضر کاربرد داشت. این کشف شهرت فراوانی پیدا کرد. خیلی زود، داروی جدید در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل این موفقیت، این دانشمند توانست داروهای شگفت آورتری برای کمک به مردم بسازد. کشف تصادفی او دنیا را تغییر و جان بسیاری از مردم را نجات داد.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است