سریال فرندز (Friends)

لغات 1 تا 50

There is something I need to say.

یه چیزی هست که باید بگم.

I have a crush on you.

من دوستت دارم. (علاقه یه طرفه به کسی)

I want to ask her out.

می خواهم با اون بیرون قرار بزارم.

I dropped a cup.

فنجون از دستم افتاد. (تو فارسی به صورت مجهول گفته می شه اما تو انگلیسی به صورت معلوم می گیم.)

We were out of cheese puffs.

پفکمون تموم شده بود.

We had such a good time together.

ما اوقات خوبی با هم داشتیم. (با هم خیلی خوش گذشت.)

In every other way, he is a perfect guy.

از هر جهت که بگی اون آدم عالی ای هست.

middle class citizens

قشر طبقه متوسط جامعه

When it comes to …., I’m the best.

وقتی حرف از .... باشه، من بهترینم.

She rocks.

اون خیلی باحاله. (اون عالیه)

Where do I know you from?

من قبلا تو رو جایی ندیدم؟

I got you believing…..

من تونستم تو به این باور برسی که....

He is a charming guy.

اون یه آدم جذابیه (تو دل برو هست.)

I feel guilty.

من احساس گناه می کنم.

You cheated on me.

تو به من خیانت کردی.

I have issues with my father.

من با پدرم مشکل دارم.

They all keep asking….

همشون دائما می پرسند ....

You are very loveable.

تو خیلی دوست داشتنی هستی.

I broke up with her.

من باهاش رابطه ام رو بهم زدم. (باهاش کات کردم.)

Here is the box of your stuff.

اینم جعبه وسایلت.

Are you trying to hurt me?

داری سعی می کنی اذیتم کنی؟

Don’t you think?

تو اینطوری فکر نمی کنی؟

I got it for free.

اینو مجانی گرفتم.

Gift shop

مغازه کادویی

You know how much I love that T-shirt.

تو می دونی چقدر من اون تیشرت رو دوست دارم.

You are doing it out of spite.

تو داری این کار رو از سر لجبازی انجام میدی.

If you don’t mind,…

اگه از نظر تو اشکالی نداره،....

I gotta go.

من باید برم.

I’ll see you guys later.

بچه ها، بعدا می بینمتون.

Is there something wrong with you?

مشکلی داری؟

I’m starting to feel like….

کم کم داره یه حسی به من می گه...

We had a history.

ما قبلا با هم یه گذشته ای داشتیم. (با هم دوست بودیم و..)

I’m attracted to….

من مجذوب .... هستم.

How about this one?

این یکی چطوره؟ (نظر، موقع خرید و...)

put gel on hair

به سر ژل زدن

It bugs me.

این (موضوع،...) منو اذیت می کنه.

Is there any change .…?

این احتمال وجود داره که ....؟

The first thing I did was….

اولین کاری که کردم این بود که....

I have to do something.

من باید یه کاری بکنم.

I’m not gonna let you do this.

بهت اجازه نمی دهم این کاری رو بکنی.

You are surprisingly strong!

چقدر زورت زیاده! ( چقدر خر زوری!)

Our relationship is over!

رابطه مون دیگه تموم شده!

It’s not fair to you.

این (رفتار و...) حق تو نیست. (نباید با تو چنین رفتاری می شد.)

We have taken major steps toward ….

ما در زمینه .... قدم های بزرگی برداشتیم.

The thing is….

قضیه اینه که، مسئله اینجاست که ....

Do you know what I mean?

متوجه منظورم می شی؟

I don’t want this to come out wrong, but…

نمی خواهم بد برداشت کنی، اما....

Stay focused.

تمرکز کن.

You are out of your mind.

تو خل شدی. (مغزت رو از دست دادی.)

For the last 24 hours,…

در طول 24 ساعت گذشته....