پادکست شماره 1
درباره درس

پادکست شماره 1

Podcast No 1

Farmers need to know about the weather. Their farms need it! Animals can help. Cows and horses know when it will rain. They stretch their necks. They smell the air. Then the farmer knows it will rain. Winter is coming. The rabbits are eating a lot. They are getting very fat. Then the farmer knows it will be a long, cold winter. How do the animals know?

Farmers need to know about the weather. Their farms need it! Animals can help. Cows and horses know when it will rain. They stretch their necks. They smell the air. Then the farmer knows it will rain. Winter is coming. The rabbits are eating a lot. They are getting very fat. Then the farmer knows it will be a long, cold winter. How do the animals know?

لغات و اصطلاحات

farmer

کشاورز

need

نیاز داشتن

know

دانستن

weather

آب و هوا

farm

مزرعه

cow

گاو

horse

اسب

stretch

کشیدن

neck

گردن

smell

بو کردن

rabbit

خرگوش

long

طولانی

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است