درباره درس

1

I paid her a visit.

یه سری بهش زدم.

It comes in very handy.

این خیلی به درد می خوره.

They are my family friends.

اونها دوستان خانوادگی من هستند.

Is there anything I can do for you?

کاری هست بتونم برات انجام بدم؟

Driver picks the music!

راننده موزیک رو انتخاب می کنه!

Blow out the candles.

شمع ها رو فوت کن.

Look me in the eye and tell me….

تو چشمام نگاه کن و بگو....

Have you seen my bag by any chance?

اتفاقی کیفم رو ندیدی؟

I’m badly in need of sleeping.

به شدت نیاز دارم بخوابم.

10

Truth hurts!

حقیقت تلخه!

11

You sure you’re OK?

مطمئنی خوبی؟

12

Make yourself plain.

حرفت رو واضح تر بگو.

13

Don’t give me that look!

اینجوری به من نگاه نکن!

14

I’m game!

من پایه ام!

15

He has sharp ears!

اون گوش های تیزی داره!

16

Rush hour traffic

ترافیک ساعت شلوغی

17

He is a bit grumpy.

اون یه خورده بداخلاقه.

18

This is what I want.

اون همون چیزیه که می خوام.

19

Start over.

از اول شروع کن.

20

Payback the money.

پول رو پس بده.

21

He punched me in the face.

اون با مشت به صورتم زد.

22

a cozy room

یه اتاق دنج

23

Let’s back to work!

بیا برگردیم سر کار!

24

What did you put in the food?

چی تو غذا ریختی؟

25

You look younger than your age.

از سنت جوان تر به نظر می رسی.

26

You are very dear to me.

تو برای من خیلی عزیزی.

27

You have no other choice.

انتخاب دیگه ای نداری.

28

I didn’t expect to see you here.

توقع نداشتم اینجا ببینمت.

29

It makes no sense.

با عقل جور در نمیاد!

30

She is on our side.

اون طرف ماست.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است