بخش پنجم

It’s free of charge.

این رایگانه.

Save money for rainy days.

برای روز مبادا پول نگه دار.

Windfall money.

پول باد آورده. (پولی که راحت به دست اومده)

My debt is repaid.

بی حساب شدیم.

You look blue.

به نظر غمگین میایی.

I’m on top of the world.

من خیلی خوشحالم.

He is like a kid in a candy store.

اون خیلی خوشحاله.

You are driving me crazy.

داری دیوونم می کنی.

You are driving me nuts.

داری دیوونم می کنی.

You’re getting on my nerves.

تو رو اعصابی!

I’m mad at you.

از دستت عصبانی ام.

He is clumsy.

اون دست و پا چلفتیه.

He is all thumbs.

اون دست و پا چلفتیه.

I have butterflies in my stomach.

دلم شور می زنه.

You broke my heart.

تو قلب منو شکستی.

She burst into cry.

اون زد زیر گریه.

She burst into laughter.

اون زد زیر خنده.

It’s very nice of you.

نظر لطفته.

It’s very kind of you.

نظر لطفته.

Calm down.

آروم باش.

He is very nosy.

اون خیلی فضوله.

Who cares?

به من چه! کی اهمیت می ده؟

It’s none of your business.

به تو چه؟، به تو ربطی نداره.

It’s none of your concern.

به تو ارتباطی نداره.

Keep it to yourself.

بین خودمون باشه!

Can I count on you?

می تونم روت حساب کنم؟

Don’t count on me.

روی من حساب نکن.

Count me out.

روی من حساب نکن.

You have my word.

بهت قول می دم. رو حرف من حساب کن.

I make it up to you.

برات جبران می کنم.