کالوکیشن هایی همراه با کلمه Take
درباره درس
take

گرفتن، بردن، طول کشیدن، تحمل کردن، قبول کردن، برداشتن

Take this book.

این کتاب رو بگیر.

Let’s take a bus.

بیا سوار اتوبوس بشیم.

Can I take your order?

بفرمایید چی میل دارید؟

He takes the game very seriously.

اون بازی رو خیلی جدی گرفته.

Take me home.

منو ببر خونه.

I take my daughter to school.

من دخترم رو مدرسه می برم.

How long does it take?

چقدر طول می کشه؟

How long does it take to learn English?

چقدر طول می کشه انگلیسی یاد بگیریم؟

10

It takes a lot of time.

خیلی طول می کشه.

11

It takes hours to fix this car.

ساعت ها طول می کشه تا این ماشین رو تعمیر کنم.

12

I can’t take it anymore.

دیگه نمی تونم این (شرایط) رو تحمل کنم.

13

Take my advice.

نصیحت منو قبول کن.

14

Take the umbrella. It may rain.

چتر رو ببر. ممکنه بارون بیاد.

15

Do you take credit card?

کارت اعتباری قبول می کنید؟

16

Let’s take a note.

بیا نت برداری کنیم.

17

Take a picture

عکس انداختن

18

Let’s take a picture.

بیا یه عکسی بندازیم.

19

I took these pictures.

من این عکس ها رو انداختم.

20

Take a walk

پیاده روی کردن

21

Let’s take a walk.

بیا قدم بزنیم.

22

I try to take a walk every day.

من سعی می کنم هر روز قدم بزنم.

23

Take a break

استراحت کردن

24

Take a break.

استراحت کن.

25

Let’s take a break.

بیا استراحت کنیم.

26

Take part in

شرکت کردن در

27

We took part in the meeting.

ما در جلسه شرکت کردیم.

28

I don’t like to take part in the discussion.

دوست ندارم تو بحث شرکت کنم.

29

Take care

مواظب بودن

30

Take care.

مراقب باش، خداحافظ

31

Take care of yourself.

مراقب خودت باش.

32

Take place

اتفاق افتادن

33

Where did the accident take place?

تصادف کجا اتفاق افتاد؟

34

Take off

(لباس) در آوردن، (هواپیما) بلند شدن

35

Take off your shoes.

کفش هات رو در بیار.

36

Take off your hat.

کلاهت رو بردار.

37

The plane just took off.

هواپیما همین الان بلند شد.

38

Take down

پایین آوردن

39

Take down the picture.

اون عکس رو بیار پایین.

40

Take advantage of

استفاده کردن از، سود بردن از

41

Try to take advantage of this opportunity.

از این فرصت استفاده کن.

42

Take back

پس گرفتن، برگرداندن

43

I took back my word.

حرفم رو پس گرفتم.

44

Take the shirt back.

پیراهن رو پسش بده.

45

I took back everything I said.

من تمام حرف هام رو پس می گیرم.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است