دوره متوسطه یک

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

درس 55: ویژگی های افراد (بخش اول)

10 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف ظاهر افراد
توصیف شخصیت افراد
موافقت و مخالفت با کسی/ چیزی
بیان توانایی ها و ناتوانی ها
کاربرد فعل دوم