دوره 4- متوسطه یک B1

ما 18 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

درس 72: برنامه ریزی برای زندگی

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف شخصی
عکس العمل نسبت به خبر خوب و بد
رشته های دانشگاهی
کاربرد was/ were going to
رایگان

درس 71: بلایای طبیعی (بخش دوم)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
آمادگی برای شرایط بحرانی
وسایل لازم در شرایط بحرانی
کالوکیشن هایی همراه با کلمهlight
چگونگی خلاصه گویی مطالب
تغییر موضوعات
نقل قول جملات خبری
رایگان

درس 70: بلایای طبیعی (بخش اول)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
بلایای طبیعی
انواع آب و هوا
شرایط نامساعد جوی
چگونگی تکرار مطالب
چگونه بپرسیم که کسی منظور ما را فهمیده است؟
نقل قول جملات امری
رایگان

درس 69: لباس و مد (بخش اول)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع مدل مو
عبارات رایج درباره مو و آرایشگاه
صحبت درباره مد
درخواست از دیگران بابت عدم انجام کاری
درخواست از دیگران بابت تکرار حرفشان
زمان حال کامل استمراری
رایگان

درس 68: موضوعات بحث برانگیز

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
موضوعات بحث برانگیز
موافقت و مخالفت با دیگران درباره موضوعات
دوست داشتن و متنفر بودن
بحث در مورد مزایا و معایب مسئله ای
چگونه بگوییم کسی موظف به انجام کاری هست
کاربرد too و enough
رایگان

درس 67: کتاب و کتابخوانی (بخش دوم)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع روش های خواندن کتاب
خلاصه گویی از یک کتاب
بیان نظر درباره یک کتاب
درباره مدرسه
درباره دانشگاه
جمله واره اسمی (بخش دوم)
رایگان

درس 66: کتاب و کتابخوانی (بخش اول)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع کتاب ها
عباراتی برای بیان دوست داشتن/نداشتن یک کتاب
راه هایی برای توصیف یک کتاب
توصیه یک کتاب
عبارات کاربردی در مورد کتاب و کتابخوانی
جمله واره اسمی (بخش اول)
رایگان
B1 : متوسط یک

درس 65: خدمات (بخش دوم)

رایگان

درس 65: خدمات (بخش دوم)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
در خشکشویی، کفاشی، خیاطی و...
رویدادی را برنامه ریزی کردن
کالوکیشن هایی همراه با کلمات Fence, tree
بیان فراموشی مطلبی
جملات سببی مجهول
رایگان
B1 : متوسط یک

درس 64: خدمات (بخش اول)

رایگان

درس 64: خدمات (بخش اول)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
خدمات
راه هایی برای کمک به دیگران
درخواست لطف از کسی
کالوکیشن هایی همراه با کلمات flower, grass, gate
تصحیح مودبانه اشتباه دیگران
چگونه بگوییم چیزی صحیح نیست؟
جملات سببی معلوم
رایگان
B1 : متوسط یک

درس 63: درمان بیماری ها

رایگان

درس 63: درمان بیماری ها

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
در مطب دندان پزشکی
در مطب دکتر
علائم بیماری ها
روند درمان
انواع داروها
در داروخانه
در بیمارستان
کالوکیشن هایی همراه با کلمات neck, shoulder
رایگان
B1 : متوسط یک

درس 62: شروع یک مکالمه

رایگان

درس 62: شروع یک مکالمه

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
شروع یک مکالمه
بهانه تراشیدن
عبارات متداول در احوال پرسی
چگونه بگوییم در مورد چیزی مطمئن هستیم و یا نیستیم
جملات tag question
رایگان
B1 : متوسط یک

درس 61: آرزوها و رویاها

رایگان

درس 61: آرزوها و رویاها

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد آرزوها و رویاها
گرامر I wish
بیان اطمینان و یا عدم اطمینان از چیزی
رایگان
B1 : متوسط یک

درس 60: محیط زیست

رایگان

درس 60: محیط زیست

11 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
مکان ها و ویژگی های جغرافیایی
حروف اضافه مکان
حیوانات و حشرات خطرناک
خطرات طبیعت
کمک به محیط زیست
تغییرات آب و هوا
کالوکیشن هایی همراه با کلمات rain, cloud, snow, ice
زمان گذشته کامل
رایگان

درس 59: ارزش ها و مسائل اخلاقی

12 درس
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
ارزش ها در زندگی
گرفتن توصیه از دیگران
عباراتی برای پذیرش و یا رد یک دعوت
جملات شرطي نوع اول و دوم
رایگان
همه سطح‌ها

درس 58: هنر (بخش دوم)

رایگان

درس 58: هنر (بخش دوم)

12 درس
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
اشیاء و جنس آن
ابزارها و کاربرد آن در خانه
بیان ترجیحات خود و دیگران
جملات مجهول (حال استمراری، حال کامل)
رایگان
B1 : متوسط یک

درس 57: هنر (بخش اول)

رایگان

درس 57: هنر (بخش اول)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع کارهای هنری
صفاتی برای توصیف هنر
بیان قصد و نیت
چگونه بگوییم قصد نداریم کاری را انجام دهیم.
جملات مجهول (حال ساده، گذشته ساده)
رایگان

درس 56: ویژگی های افراد (بخش دوم)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف شخصیت افراد
ستایش افراد
بیان امکان داشتن/نداشتن انجام کاری
چه موقع فعل ing می آید؟
ویژه
رایگان

درس 55: ویژگی های افراد (بخش اول)

12 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف ظاهر افراد
توصیف شخصیت افراد
موافقت و مخالفت با کسی/ چیزی
بیان توانایی ها و ناتوانی ها
کاربرد فعل دوم