پیشرفته

سطح هفت

C1

سطح پیشرفته در یک نگاه

black-icon-4
0

مکالمات

black-icon-9
0

اصطلاحات

black-icon-2
0

ریدینگ

black-icon-15
0

سوالات ریدینگ

black-icon-14
0

سئوالات آزمون

black-icon-11
0

تکالیف

بخشی از محتوای آموزشی سطح 7

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است