دوره 7- پیشرفته C1

ما 15 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

درس 106: تبلیغات (بخش دوم)

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
تبلیغات
چگونه بگوییم چه چیزی می خواهیم.
رایگان

درس 107: خانواده (بخش چهارم)

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
خانواده
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (1)
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 108: وطن

رایگان

درس 108: وطن

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
وطن
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (2)
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 109: دوران کودکی

رایگان

درس 109: دوران کودکی

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
دوران کودکی
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (3)
رایگان

درس 110: فعالیت های روزمره (بخش چهارم)

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
کارهای روزمره
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (4)
رایگان

درس 111: سال جدید، تصمیمات جدید

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
جشن گرفتن
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (5)
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 112: ورزش و سلامتی

رایگان
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 113: هنر (بخش سوم)

رایگان
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 114: دانش و علوم

رایگان
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 116: استراحت کردن

رایگان

درس 116: استراحت کردن

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
خوابیدن
رایگان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است