دوره 2- پیش متوسطه یک A2

ما 18 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 19: تلفن زدن (بخش اول)

رایگان

درس 19: تلفن زدن (بخش اول)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
مکالمات تلفنی
پیغام گذاشتن، پیغام گرفتن
بررسی عبارت های رایج در مکالمات تلفنی
ضمائر مفعولی
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 20: تلفن زدن (بخش دوم)

رایگان

درس 20: تلفن زدن (بخش دوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
مکالمات تلفنی
پیغام گذاشتن، پیغام گرفتن
بررسی عبارت های رایج در مکالمات تلفنی
بیان مشکلات، درخواست ها
like و would like
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 21: شغل ها (بخش اول)

رایگان

درس 21: شغل ها (بخش اول)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
مشاغل و توصیف آنها
عبارت های رایج در مورد مشاغل
صفات و جایگاه آنها
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 22: برنامه های آینده

رایگان

درس 22: برنامه های آینده

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
رویدادهای زندگی
برنامه های آینده
فعالیت های محبوب
پذیرش و رد دعوت
بهانه تراشیدن
زمان های مربوط به آینده
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 23: احوال پرسی (بخش سوم)

رایگان

درس 23: احوال پرسی (بخش سوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
احوال پرسی
صحبت درباره ملیت و زادگاه
احوال پرسی هایی در سراسر جهان
معرفی خود و دیگران
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 24: خانواده (بخش دوم)

رایگان

درس 24: خانواده (بخش دوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
اعضای خانواده
روابط خانوادگی
عبارت های رایج در مورد خانواده
مالکیت
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 25: خانواده (بخش سوم)

رایگان

درس 25: خانواده (بخش سوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
اعضای خانواده
روابط خانوادگی
شباهت ها و تفاوت ها در خانواده
عبارت های رایج در مورد خانواده
شرطی نوع اول
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 26: غذا و وعده های غذایی

رایگان

درس 26: غذا و وعده های غذایی

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
غذا و وعده های غذایی
طبقه بندی غذاها
میوه ها
سبزیجات
انواع گوشت
غذاهای دریایی
محصولات لبنی و غلات
انواع روغن و شیرینی جات
کاربرد حرف the
عبارت های رایج در مورد غذا
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
کاربرد some و any
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 27: سفارش غذا

رایگان

درس 27: سفارش غذا

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
پیشنهاد غذا
سفارش غذا
انواع طبخ غذا
صفاتی برای توصیف غذاها
طعم ها و مزه ها
عبارت های رایج در رستوران
کاربرد there is و there are
واحدهای قابل شمارش
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 28: پیشنهاد یک رستوران خوب

رایگان

درس 28: پیشنهاد یک رستوران خوب

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
پیشنهاد یک رستوران خوب
عبارات رایج در رستوران
عباراتی برای بیان تبریک و تسلیت به افراد
عباراتی برای بیان اظهار تاسف و همدردی
کالولیشن هایی همراه با کلمات restaurant, waiter, bill, service
کاربرد ...,a lot of, many, much
کاربرد how many, how much
رایگان

درس 29: فعالیت های روزمره (بخش دوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
ورزش های مورد علاقه
انواع زمین های بازی
عبارت های رایج در فعالیت های روزمره
عباراتی برای بیان معذرت خواهی
عباراتی برای پذیرش و رد تعارفات
تفاوت حال ساده و حال استمراری
رایگان

درس 30: فعالیت های روزمره (بخش سوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
انجام کارهای روزمره
عبارت های رایج در مورد فعالیت های روزمره
تعارف کردن
عبارت هایی برای پذیرش و رد تعارفات
فعل دوم و کاربرد آن
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 31: سفر و مشکلات آن (بخش اول)

رایگان

درس 31: سفر و مشکلات آن (بخش اول)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
صفاتی برای توصیف سفرها
عباراتی رایج در مورد توصیف سفرها
شدت بخش دهنده ها در صفات
تجربیات خوب و بد در سفرها
برنامه ریزی و لوازم برای سفر
بیان فعل
عباراتی برای پیشنهاد کمک و رد تعارفات
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 32: بدن و بیماری ها (بخش اول)

رایگان

درس 32: بدن و بیماری ها (بخش اول)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
بخش های مختلف صورت
اعضای بدن
تصادف ها و صدمات
عبارت هایی همراه با بیماری ها
کالوکیشن هایی همراه با کلمات body, stomach, waist, arm, leg, finger, nail, toe, foot
عباراتی برای خواهش و یا پذیرش آن از دیگران
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 33: بدن و بیماری ها (بخش دوم)

رایگان

درس 33: بدن و بیماری ها (بخش دوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع بیماری ها
صفاتی برای توصیف بیماری ها
داروها و درمان بیماری ها
عبارت هایی همراه با بیماری ها
کالوکیشن هایی همراه با کلمات mouth, tooth, tongue, lips, throat
عباراتی برای آرزوی موفقیت برای دیگران
درخواست از دیگران برای انجام کاری برای ما
ضمائر انعکاسی
رایگان

درس 34: سینما و تلوزیون (بخش اول)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
ژانر فیلم ها
صفاتی برای توصیف فیلم ها
عبارت هایی برای بیان دیر رسیدن
تعریف و تمجید از دیگران
پاسخ به تعریف و تمجید دیگران
جملات سوالی منفی
رایگان

درس 35: سینما و تلوزیون (بخش دوم)

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
موافقت و مخالفت با دیگران در مورد فیلم ها
عبارات پرکاربرد در مورد سینما و تلوزیون
مشورت با دیگران
توصیه به دیگران برای انجام کاری و یا عدم انجام آن
گرامر prefer, would prefer, would rather
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 36: کامپیوتر و تکنولوژی

رایگان

درس 36: کامپیوتر و تکنولوژی

12 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع دستگاه های الکترونیکی
صفاتی برای توصیف دستگاه های الکترونیکی
عبارات پرکاربرد در مورد کامپیوتر و اینترنت
انواع وسایل منزل
پرسیدن نظر دیگران و بیان نظر خود
کاربرد in order to