دوره پیش متوسطه یک

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 19: تلفن زدن (بخش اول)

رایگان

درس 19: تلفن زدن (بخش اول)

13 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
مکالمات تلفنی
پیغام گذاشتن، پیغام گرفتن
بررسی عبارت های رایج در مکالمات تلفنی
ضمائر مفعولی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است