دوره 3- پیش متوسطه دو A2-Plus

ما 18 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 37: خرید کردن (بخش اول)

رایگان

درس 37: خرید کردن (بخش اول)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
لباس ها
موارد مهم در خرید
انواع پوشاک
جنس پارچه ها
طرح پارچه ها
سایزها
عبارات کاربردی در هنگام خرید
کالوکیشن هایی با کلمات pants, shirt, tie, sweater
اجتناب از اظهار نظر در مورد چیزی
پرسیدن نظر دیگران
صفات برابری
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 38: خرید کردن (بخش دوم)

رایگان

درس 38: خرید کردن (بخش دوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
لباس هایی که به صورت جفت می آیند
در مراکز خرید
عبارات کاربردی در هنگام خرید
کالوکیشن هایی با کلمات dress, coat, hat, uniform
پرسش درباره علاقه دیگران
بیان علایق خود
بیان بی علاقگی در مورد چیزی
صفات تفضیلی
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 39: خرید کردن (بخش سوم)

رایگان

درس 39: خرید کردن (بخش سوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
عبارت های مربوط به مسائل مالی
چانه زدن در خرید
توصیف خرید خوب و بد
پول و خرید
کالوکیشن هایی همراه با کلمات socks, shoes, scarf, gloves, shop
چگونه بپرسیم دیگران چه چیزی دوست دارند؟
چگونه بگوییم از چیزی خوشمان نمی آید؟
صفات عالی
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 40: سیستم حمل و نقل (بخش دوم)

رایگان

درس 40: سیستم حمل و نقل (بخش دوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
وسایل حمل و نقل
صفاتی برای توصیف سفر
انواع بلیط، صندلی، سفر
خدمات سفر
خرید بلیط
عبارات کاربردی در سفر
سفر با اتوبوس و قطار
مشکلات حمل و نقل
حمل و نقل در شهر
کالوکیشن هایی همراه با کلمات bus, seat
کاربرد very, so, too, enough
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 41: سیستم حمل و نقل (بخش سوم)

رایگان

درس 41: سیستم حمل و نقل (بخش سوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
در فرودگاه
عبارات کاربردی درفرودگاه و هواپیما
حروف اضافه در مورد حرکت ها
کالوکیشن هایی همراه با کلمات plane, airport
بیان نارضایتی و مخالفت در مورد چیزی
کاربرد حرف تعریف the
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 42: توصیف افراد

رایگان

درس 42: توصیف افراد

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
عباراتی برای توصیف صفت ها
توصیف مو، سن، قیافه و قد
کالوکیشن هایی همراه با کلمات hair, beard, mustache, face
صحبت در مورد اندازه، موقعیت و جمعیت یک مکان
موافقت با کسی یا چیزی
کاربرد قید
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 43: هتل و اتاق گرفتن (بخش اول)

رایگان

درس 43: هتل و اتاق گرفتن (بخش اول)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
خدمات هتل
انواع اتاق ها و تخت ها
عبارت های رایج در مورد اتاق گرفتن
بیان امیدواری و ناامیدی
کاربرد should, ought to, had better
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 44: هتل و اتاق گرفتن (بخش دوم)

رایگان

درس 44: هتل و اتاق گرفتن (بخش دوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع خدمات هتل
عبارت های رایج در مورد خدمات هتل
عباراتی برای رد یک پیشنهاد
چگونه بگوییم چیزی غیرممکن است.
کاربرد supposed to
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 45: آشنایی با افراد جدید

رایگان

درس 45: آشنایی با افراد جدید

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع احوال پرسی
عبارت های رایج در احوال پرسی
معرفی خود و دیگران
زمان حال کامل
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 46: آشنایی با مکان های جدید

رایگان

درس 46: آشنایی با مکان های جدید

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
مکان های توریستی
عبارت هایی برای توصیف مکان های توریستی
صفاتی برای توصیف شهرها
اظهار بدبینی و خوش بینی
عبارات همراه با زمان حال کامل
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 47: ماشین (بخش اول)

رایگان

درس 47: ماشین (بخش اول)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع ماشین ها
بخش های مختلف یک ماشین
عبارات رایج در مورد ماشین ها
کالوکیشن هایی همراه با کلمات car, gas
عباراتی برای پرسیدن سوال
زمان گذشته استمراری
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 48: ماشین (بخش دوم)

رایگان

درس 48: ماشین (بخش دوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
افعال دو کلمه ای در ارتباط با ماشین
عبارات رایج در مورد ماشین ها
رانندگی های پرمخاطره
تصادفات جاده ای
نکاتی در مورد رانندگی خوب
مشکلات رانندگی
کالوکیشن هایی همراه با کلمات driver, license, road
افعال دو کلمه ای
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 49: غذا و نیازهای بدن (بخش اول)

رایگان

درس 49: غذا و نیازهای بدن (بخش اول)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
هرم غذایی
دوست داشتن/نداشتن غذا
عبارت هایی برای رد کردن غذا
عبارات کاربردی در مورد غذاها
کالوکیشن هایی همراه با کلمات breakfast, lunch, dinner, coffee, tea, bottle, glass, cup
عبارت used to در گذشته
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 50: غذا و نیازهای بدن (بخش دوم)

رایگان

درس 50: غذا و نیازهای بدن (بخش دوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف غذاها
عادت های غذایی
طرز تهیه غذا
عبارات کاربردی در مورد غذاها
کالوکیشن هایی همراه با کلمات milk, cheese, vegetables, fruit, bread, sandwich, cake, rice, salt
عبارت used to در زمان حال
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 51: طبیعت و پیرامون آن

رایگان

درس 51: طبیعت و پیرامون آن

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
مکان های جغرافیایی
سوالاتی همراه با کلمه پرسشی How
ویژگی های جغرافیایی
زندگی در روستا
کالوکیشن هایی همراه با کلمات forest, field
بیان موافقت در مورد چیزی
قیود همسان کننده
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 52: تجربیات و فعالیت ها

رایگان

درس 52: تجربیات و فعالیت ها

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف سفر
عبارات کاربردی در مورد سفر و مسافرت
کالوکیشن هایی همراه با کلمات journey, tourist, ticket, queue
تشکر از دیگران
پاسخ به تشکر دیگران
تبریک گفتن
کاربرد صفات مفعولی
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 53: بهداشت و سلامت (بخش اول)

رایگان

درس 53: بهداشت و سلامت (بخش اول)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
لوازم آرایشی بهداشتی
عبارت های مربوط به وسایل بهداشتی
در داروخانه
بیان مخالفت با کسی
کاربرد some, any, no
کاربرد somebody, anybody, nobody
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 54: بهداشت و سلامت (بخش دوم)

رایگان

درس 54: بهداشت و سلامت (بخش دوم)

12 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
عمل های زیبایی
خدمات سالن های زیبایی
وسایل شخصی
عبارت های مربوط به وسایل بهداشتی
چگونه بگوییم حق با دیگران است.
کاربرد somewhere, anywhere, nowhere
کاربرد something, anything, nothing
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است