دوره پیش متوسطه دو

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 37: خرید کردن (بخش اول)

رایگان

درس 37: خرید کردن (بخش اول)

11 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
لباس ها
موارد مهم در خرید
انواع پوشاک
جنس پارچه ها
طرح پارچه ها
سایزها
عبارات کاربردی در هنگام خرید
کالوکیشن هایی با کلمات pants, shirt, tie, sweater
اجتناب از اظهار نظر در مورد چیزی
پرسیدن نظر دیگران
صفات برابری
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است