سوالات لیسنینگ بخش دوم درس 37
درباره درس

Listening Questions

240
سوالات لیسنینگ شماره
header-listening-woman

کدام گزینه صحیح است؟

advanced divider

Listening 1

Can I help you?

Can I help you?

Yes, how much are these shoes?

Yes, how much are these shoes?

They're on sale. Let's see. They're $55.

They're on sale. Let's see. They're $55.

Uh-huh.

Uh-huh.

Do you want to try them on?

Do you want to try them on?

No, thanks.

No, thanks.

می تونم کمکتون کنم؟

می تونم کمکتون کنم؟

بله، قیمت این کفش چنده؟

بله، قیمت این کفش چنده؟

این کفش آف خورده. اجازه بدید ببینم. قیمتش 55 دلار هست.

این کفش آف خورده. اجازه بدید ببینم. قیمتش 55 دلار هست.

آهان.

آهان.

می خواهید امتحانش کنید؟

می خواهید امتحانش کنید؟

نه، ممنون.

نه، ممنون.

advanced divider

Listening 2

How much is this computer?

How much is this computer?

It's on sale for $1,899.

It's on sale for $1,899.

$1,899!

$1,899!

Do you want to buy it?

Do you want to buy it?

I'm just looking.

I'm just looking.

قیمت این کامپیوتر چنده؟

قیمت این کامپیوتر چنده؟

قیمت این کامپیوتر با تخفیفش 1899 دلاره.

قیمت این کامپیوتر با تخفیفش 1899 دلاره.

1899 دلار!

1899 دلار!

می خواهید بخرید؟

می خواهید بخرید؟

فقط دارم نگاه می کنم.

فقط دارم نگاه می کنم.

advanced divider

Listening 3

This tie isn't bad. How much is it?

This tie isn't bad. How much is it?

It's $36.95.

It's $36.95.

$36.95? Well, maybe I don't really need a tie. Thanks, anyway.

$36.95? Well, maybe I don't really need a tie. Thanks, anyway.

این کراوات بد نیست. قیمتش چنده؟

این کراوات بد نیست. قیمتش چنده؟

این کروات 36.95 دلار هست.

این کروات 36.95 دلار هست.

36.95 دلار؟ خب، شاید من واقعا نیازی به کراوات نداشته باشم. به هر حال ممنون.

36.95 دلار؟ خب، شاید من واقعا نیازی به کراوات نداشته باشم. به هر حال ممنون.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است