دوره 1- مقدماتی A1

ما 18 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

درس 1: احوال پرسی (بخش اول)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
احوال پرسی
شغل ها
حروف الفبا
ضمائر فاعلی و افعال to be
رایگان

درس 2: احوال پرسی (بخش دوم)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
احوال پرسی
شغل ها
انواع خداحافظی
عنوان ها
شماره تلفن و آدرس ایمیل
اعداد صفر تا ده
کاربرد a, an و صفات ملکی
رایگان
A1 : مقدماتی

درس 3: کشورها و ملیت ها

رایگان

درس 3: کشورها و ملیت ها

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
کشورها و ملیت ها
مصدر to be و سوالی کردن آن
انواع کیف ها
وسایلی که در کیف داریم
مصدر to have
حروف اضافه جایگاه اشیا
رایگان

درس 4: خانواده (بخش اول)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
اعضای خانواده و نسبت های خانوادگی
اعداد صفر تا صد
صحبت درباره سن
صفات و جایگاه آنها
توصیف افراد
رایگان

درس 5: لباس و پوشاک (بخش اول)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
لباس ها
رنگ ها
صفاتی برای توصیف لباس ها
سایزها
ضمائر فاعلی، صفات ملکی و ضمائر ملکی
رایگان
A1 : مقدماتی

درس 6: زمان

رایگان

درس 6: زمان

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
ساعت
نحوه گفتن زمان
رایگان
A1 : مقدماتی

درس 7: آب و هوا و فصل ها

رایگان

درس 7: آب و هوا و فصل ها

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
آب و هوا و توصیف آن
فصل ها
زمان حال استمراری
رایگان

درس 8: فعالیت های روزمره

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
زمان حال ساده
روزهای هفته
فعالیت های روزمره
کارهای خانه
رایگان

درس 9: فعالیت های اوقات فراغت (بخش اول)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
فعالیت های اوقات فراغت
ورزش ها
افعالی که با ورزش ها میان
قیود تکرار
رایگان
A1 : مقدماتی

درس 10: تاریخ و روز

رایگان

درس 10: تاریخ و روز

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
تاریخ و روز
روزهای هفته
عبارات مربوط به زمان
ماه های سال
اعداد ترتیبی
حروف اضافه
رایگان
A1 : مقدماتی

درس 11: توصیف خانه

رایگان

درس 11: توصیف خانه

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف خانه
درباره خانه رویایی
کاربرد there is و there are
رایگان

درس 12: توصیف وسایل خانه

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف وسایل خانه
توصیف محل کار
گرامر some و any
رایگان
A1 : مقدماتی

درس 13: توصیف محله

رایگان

درس 13: توصیف محله

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
بخش های مختلف محله
صفاتی برای توصیف محله
ضمائر اشاره
رایگان

درس 14: سیستم حمل و نقل (بخش اول)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
وسایل حمل و نقل
افعالی که با وسایل حمل و نقل میان
جملات امری
رایگان

درس 15: فعالیت های گذشته (بخش اول)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
فعالیت های گذشته
شکل گذشته فعل to be
تمرین های مربوط به زمان گذشته
تلفظ کلمات و عبارات
رایگان

درس 16: فعالیت های گذشته (بخش دوم)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
زمان گذشته ساده
فعالیت های گذشته
بررسی سه فعل take, get, make
رایگان

درس 17: توانایی ها و استعدادها

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
توانایی ها
مهمترین افعال مدال
رایگان

درس 18: آدرس گرفتن، آدرس دادن

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
آدرس دادن و آدرس گرفتن
حروف اضافه مکان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است