دوره 5- متوسطه دو B1-Plus

ما 18 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 73: مهارت ها و استعدادها

رایگان

درس 73: مهارت ها و استعدادها

12 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
مهارت های شغلی
پیشرفت در کار
عبارات رایج در مورد مهارت ها
علائم نگارش در انگلیسی
چگونه صحبت را شروع کرده و مثال بیاوریم
افعال کمکی modal در زمان گذشته
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 74: رفتارهای اجتماعی

رایگان

درس 74: رفتارهای اجتماعی

12 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
توانایی ها و مهارت ها
بیان مطالب به صورت شفاف
پایان دادن به یک گفتگو
تایید گرفتن از دیگران
افعال مدال در زمان گذشته
رایگان

درس 75: تعطیلات و مراسمات (بخش اول)

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
برنامه ریزی برای تعطیلات
کالوکیشن هایی درباره مراسمات
تایید موضوعات
بیان هیجان
جمله واره صفتی (بخش اول)
رایگان

درس 76: تعطیلات و مراسمات (بخش دوم)

12 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
گشت وگذار در جاهای مختلف
راهنمایی دیگران در انجام کارها
آزاد گذاشتن افراد در انتخاب ها و تصمیمات
آگاه کردن دیگران از خطر
اخطار دادن به دیگران
جمله واره صفتی (بخش دوم)
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 77: اختراعات و اکتشافات

رایگان

درس 77: اختراعات و اکتشافات

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
محیط زیست
پیشنهاد دادن
توجه کسی را جلب کردن
شرطی نوع سوم
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 78: برنامه های آینده

رایگان

درس 78: برنامه های آینده

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
در بانک
عبارت های رایج در مورد پول
بیان تعجب، ترس و نگرانی
زمان آینده کامل
رایگان

درس 79: ویژگی های افراد (بخش سوم)

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف شخصیت افراد
رفتار والدین و نوجوانان
مسائل والدین و نوجوانان
دوستی ها
تصور یک موقعیت
کنجکاوی در مورد کسی/چیزی
کاربرد فعل دوم
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 80: هوش مالی

رایگان

درس 80: هوش مالی

12 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
در بانک
عبارت های رایج در بانک
عبارت های رایج در مورد پول
بیان تعجب، ترس و نگرانی
زمان آینده کامل
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 81: لباس و مد (بخش دوم)

رایگان

درس 81: لباس و مد (بخش دوم)

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
دیدگاهها درباره مد
موافقت و مخالفت با مد
پیشوندself
دلداری دادن به دیگران
بیان علاقه شدید درباره چیزی
جملات مجهول افعال مدال
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 82: حیوانات (بخش اول)

رایگان

درس 82: حیوانات (بخش اول)

12 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
انواع حیوانات
استفاده از حیوانات
صفاتی برای توصیف حیوانات
کالوکیشن هایی همراه با کلمات animal, bird, pet
مقایسه دو چیز با هم
ساختارهای موازی در انگلیسی
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 83: تبلیغات (بخش اول)

رایگان

درس 83: تبلیغات (بخش اول)

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیه هایی درباره خرید کردن
عبارت های رایج در مورد خرید کردن
در اداره پست
چگونه بگوییم چیزی مهم نیست.
ساختارهای پرکاربرد در انگلیسی
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 84: رازها

رایگان

درس 84: رازها

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
چگونه بگوییم نمی دانیم.
راه هایی برای بیان قطعیت در مورد چیزی
کالوکیشن هایی همراه با کلمات sky, sun, moon, star
فضا، سیارات و ستارگان
حروف ربط دوتایی
رایگان

درس 85: فعالیت های اوقات فراغت (بخش دوم)

12 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
فعالیت های اوقات فراغت
چگونه دیگران را تشویق کنیم.
چگونه دیگران را متقاعد به انجام کاری کنیم.
مرور بحث نقل قول
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 86: رویاها و آرزوها

رایگان

درس 86: رویاها و آرزوها

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
تاکید در مورد موضوعی
رفتارها
صحبت در مورد کار و فعالیت دیگران
صحبت در مورد نگرانی های افراد
گرامر I wish
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 87: مسئولیت ها

رایگان

درس 87: مسئولیت ها

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
مسئولیت ها
پذیرش و عدم پذیرش یک مسئولیت
پرسش در مورد اتفاقات
خوش آمد گویی
جمله واره های قیدی (بخش اول)
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 88: رویارویی با مشکلات

رایگان

درس 88: رویارویی با مشکلات

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
بیان شکایات
چگونگی رویارویی با مشکلات
چگونگی تعویق انداختن کارها
چگونه به کسی بگوییم منتظر ما بماند
جمله واره های قیدی (بخش دوم)
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 89: انواع شخصیت ها

رایگان

درس 89: انواع شخصیت ها

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف شخصیت افراد
عباراتی برای شروع و پایان یک کار
چگونه بگوییم برای انجام کاری به ما بپیوندند
حروف ربط (بخش اول)
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 90: خرافات

رایگان

درس 90: خرافات

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
خرافات
چگونه بگوییم عجله کنید/نکنید.
چگونه بگوییم آرام باشید
چگونه بگوییم نگران نباشید
حروف ربط (بخش دوم)
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است