دوره اصطلاحات پرکاربرد

با عرض پوزش ، ما نمی توانیم هیچ دوره ای برای این جستجو پیدا کنیم.

ممکن است بخواهید دوره های ویژه ما را بررسی کنید:

ویژه
رایگان

درس 106: تبلیغات (بخش دوم)

5 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
تبلیغات
چگونه بگوییم چه چیزی می خواهیم.